Tre nivåer av försöksverksamhet

Inlärning, deltagande, att väcka offentlig debatt samt att utmana existerande strukturer och praxis är viktiga element i försöksverksamheten.

I statsrådets försöksverksamhet genomförs de olika sätt som bidrar till att försökskulturen stärks och informationen sprids på tre nivåer. Dessa nivåer bygger på statsminister Juha Sipiläs regeringsprogram och regeringsprogrammets verkställighetsplan samt på diskussioner med de aktörer som genomför försöksverksamheten.

Försöken kan anknyta till ett särskilt ärende eller tema. En organisation kan ansvara för deras genomförande, men genomförandet kan också bygga på nätverksbetonat samarbete. Strategiska försök är försök där regeringen ansvarar för genomförandet, uppföljningen och utvärderingen.

  • Den strategiska nivån - inbegriper försök som regeringen har valt, t.ex. basinkomsten, serviceinitiativet och försöket med frikommuner.
  • Nivån med kluster för försöksverksamhet och partner - försök inom områden, på organisationsfältet och bland aktörerna inom näringslivet, som främjar regeringsprogrammets mål.
  • Nivån med övergripande verksamhet - försök inom det civila samhället.