Regeringens strategiska försök

Basinkomsten

Ansvarsminister: social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila

Genomförande: 2017–2018

Mål: Man prövar om basinkomsten kan minska låga inkomster, marginalisering och byråkrati i samband med sociala förmåner och beskattning samt om den kan sporra till arbete på ett sätt som är hållbart för den offentliga ekonomin.
Läs mer.

Digikommunförsöket

Ansvarsminister: kommun- och reformminister Anu Vehviläinen 

Genomförande: senast 12/2018

Mål: Att främja fördomsfri, välfärdsförbättrande och framtidsinriktad utveckling av kommunernas tjänsteproduktion och handlingssätt. Genom försök vill man även åstadkomma bevisbara besparingar och/eller dämpa ökningen av kommunernas utgifter genom att utnyttja digitalisering.
Läs mer: http://vm.fi/sv/digikommunforsoket

Kommunförsöket

Ansvarsminister: kommun- och reformminister Anu Vehviläinen

Genomförande: avslutad

Mål: Att minska kommunernas uppgifter och skyldigheter. Helheten av kommunförsök omfattar försöket med integrerade verksamhetsmodeller för välfärd, försöket med utbildningstjänster, försöket med tillsyn över kommunernas verksamhet, försöket med boendeservice, försöket med kommunernas och Folkpensionsanstaltens samarbete och försöket med ungdomsgarantin.

Språkstudier

Ansvarsminister: undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen

Mål: Språkundervisningen utökas och görs mångsidigare. Regionala försök startas i vilka studier i ett främmande språk inleds redan i första klass. Det blir möjligt med regionala försök där språkurvalet utvidgas.

Försöket med servicesedlar

Ansvarsministrar: social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila och familje- och omsorgsminister Annika Saarikko

Genomförande: 2017-2018

Mål: Ett försök med servicesedlar genomförs så att det ger information till stöd för den framtida valfrihetsmodellen och lagberedningen. Syftet är att inom ramen för lagen om servicesedlar (569/2009) genomföra sådana försök i enlighet med regeringens riktlinjer i vilka servicesedlar används i valet av producenter av större servicehelheter i olika typer av kommuner, samkommuner och kommunkonsortier. Försöken berör inte flerkanalsfinansieringen. Utgående från försöket bedöms vilka verksamhetsmodeller som fungerar bäst, och erfarenheterna används för att utveckla lagstiftningen om valfrihet. I pilotprojekten likställs tjänsteproducenterna inom social- och hälsovården, och små och medelstora företag och aktörer inom den tredje sektorn ges möjlighet att delta i tjänsteproduktionen. Producenterna konkurrerar inte med priset, utan alla får samma summa för produktion av basservice. Ett mål med försöket är dessutom att utveckla informationssystemlösningar som stöder valfriheten samt nationella elektroniska tjänster som gör det möjligt att söka och jämföra tjänsteproducenter.

Regionala försök med arbetskrafts- och företagsservice

Ansvarsminister: Justitie- och arbetsminister Jari Lindström

Genomförande: 2017–2018

Mål: Ett av regeringens spetsprojekt är att arbetskraftsförvaltningen reformeras så att den stöder sysselsättningen. Genom regionala försök 2017–2018 skapas en kundorienterad och förvaltningsöverskridande handlingsmodell för arbetskrafts- och företagstjänster. Genom försöken förbereder man sig inför år 2019, då landskapen kommer att ha organiseringsansvaret för arbetskrafts- och företagsservicen.