Projektet Försöksfinland skapar en starkare försökskultur i Finland

Att stärka den finländska försökskulturen är ett av spetsprojekten för statsminister Juha Sipiläs regering. Projektet har som mål att finna innovativa lösningar för att utveckla samhället och samhällets tjänster. Projektet uppmuntrar också aktivt initiativtagande och företagsamhet samt stärker det regionala och lokala beslutsfattandet och samarbetet.

Att lyfta upp försökskultur i regeringsprogrammet var ett unikt initiativ också internationellt. I den finländska modellen förenas sporrande åtgärder utifrån regeringens agenda med innovation på gräsrotsnivån.
 

Vad går försök och försökskultur egentligen ut på?

I dagens komplexa värld fungerar inte längre traditionella lösningar som tagits fram på ritbordet. I en försökskultur delas stora problem upp i mindre bitar och lösningar utvecklas snabbt och  praktiskt i verkliga miljöer. Verksamheten utvecklas kontinuerligt genom att erfarenheter och lärdomar tas tillvara.

Genom försöksverksamhet lär man sig och får kunskap om en åtgärds resultat innan den tas i mer omfattande bruk. Dessutom kännetecknas försöksverksamhet av att den är:

  • Ny > resultaten är osäkra, men det viktigaste resultatet är att lära sig något nytt
  • Konkret > idéer testas i praktiken
  • Begränsad > försöken utförs av en viss grupp i en viss miljö och de pågår under en viss på förhand fastställd tid, varefter resultaten utvärderas

 

Vad gör Försöksfinland?

Projektet Försöksfinland framställer, samlar och förmedlar information för att stödja försök och utvecklandet av en försökskultur:

  • Under projektet har det bland annat utarbetats rapporter om en finansieringsplattform för småskaliga försök, om utvärderingen av försök och om etiken i samhälleliga försök. Inom projektet har det också i samarbete med Kommunförbundet utarbetats en handbok för understödjare av försöksverksamhet.
  • På webbplatsen Försöksfinland samlas exempel på försöksverksamhet, material och lästips.
  • Projektteamet ordnar kurser, workshoppar och andra evenemang.

Tillsammans med en gemenskap av experimentlystna aktörer har projektet utvecklat plattformen Plats för försök som erbjuder hjälp med att utveckla idéer till konkreta försök. Plattformen underlättar medskapande, flexibel finansiering och utbyte av resultat och erfarenheter. På så vis kan de bästa lärdomarna utnyttjas och spridas i en större omfattning.

Under regeringens halvtidsöverläggningar 2016 beslutades att projektet Försöksfinland skulle utlysa finansiering för försök kring cirkulär ekonomi, sysselsättning och artificiell intelligens. För försök med cirkulär ekonomi ordnades också en andra utlysning. 

Under halvtidsöverläggningarna fick projektet också i uppdrag att öka mängden forskningsbaserade försök inom den offentliga sektorn. Målet är att inleda minst tio forskningsbaserade försök under regeringsperioden.

Projektet Försöksfinland skapar och stärker också nätverk, undanröjer hinder för försöksverksamhet och stöder genomförandet av regeringens strategiska försök.

 

Spetsprojektets bakgrund och nuläge i korthet