Vad är försökskultur?

Handlingssätten förnyas fördomsfritt genom försök

I en kultur som gynnar försök spjälks omfattande och komplexa utmaningar upp i mindre helheter. Försök på gräsrotsnivå kan i själva verket bidra till att förnya hela samhället. Försökskulturen är med andra ord en av hörnstenarna när vi reformerar våra verksamhetssätt.

Försökskulturen uppstår när det finns vilja och mod att försöka och att ta i bruk nya metoder. Genom försöksverksamhet är det möjligt att djärvt förnya det finländska samhället och att hitta nya slags lösningar på olika samhällsproblem.

Genom försöksverksamheten eftersträvar man innovativa lösningar för att förbättra servicen, påskynda avvecklandet av onödig lagstiftning och byråkrati, reformera beslutsfattandet samt främja sysselsättningen och stärka företagandet.

Försöken syftar till att skapa ett nytt slags samarbete mellan den privata och den offentliga sektorn, det civila samhället inte att förglömma. Ett experimenterande och smidigt samhälle uppstår inte av sig självt. Det behövs ett nytt slags, gränsöverskridande samarbete.

Vad handlar försöksverksamheten om

Ett försök har alltid ett mål, som testas inom en avgränsad grupp och på ett avgränsat ställe. Försöket har en tydlig början och ett tydligt slut. Försöksverksamheten producerar ny information som går att utnyttja bl.a. i beslutsfattandet.

Genom försöken kan man förutse och undersöka hur nyttiga åtgärderna är innan man tar dem i mer omfattande bruk. Om en ny metod eller ett nytt handlingssätt inte fungerar, är detta redan ett resultat i sig självt. Ett välgjort försök betalar sig, dvs. förbättrar exempelvis servicen eller leder till kostnadsbesparingar.