Den kompletterande ansökningsomgången för de kommunala sysselsättningsförsö-ken utlyses den 12 maj 2020

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 12.5.2020 13.05 | Publicerad på svenska 13.5.2020 kl. 14.42
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet utlyser den kompletterande ansökningsomgången för de kommu-nala sysselsättningsförsöken den 12 maj 2020. Ansökningstiden går ut den 26 juni 2020.

Vid budgetförhandlingarna i september 2019 avtalade regeringen om att inleda kommunala sysselsättningsförsök som en första åtgärd för att stärka kommunernas roll. Målet med försöken är att främja att arbetslösa arbetssökande kommer in i arbete eller utbildning på ett effektivare sätt än i nuläget. Syftet är att förbättra möjligheterna särskilt för personer som varit arbetslösa en längre tid eller med en svag ställning på arbetsmarknaden att komma in på arbetsmarknaden.

Den faktiska ansökningsomgången för de kommunala sysselsättningsförsöken genomfördes 8 oktober–19 november 2019. Utifrån ansökningsomgången fastställdes 90 kommuner för försöken.

Arbets- och näringsministeriet utlyser den kompletterande ansökningsomgången för de kommunala sysselsättningsförsöken den 12 maj 2020. Ansökningstiden för kommunerna går ut den 26 juni 2020. Försöken enligt den kompletterande ansökningsomgången inleds den 1 mars 2021 och avslutas den 30 juni 2023.

Ansökningarna med bilagor sänds elektroniskt till arbets- och näringsministeriets registratorskontor ([email protected]) senast 26.6.2020. Arbets- och näringsministeriet fastställer de nya försöksområdena i augusti–september.

Frågor om försöken kan sändas till adressen [email protected]. Arbets- och näringsministeriet besvarar frågorna varje vecka. Frågorna och svaren på dem publiceras anonymt på sidan www.tem.fi/tyollisyyskokeilut.

Ytterligare upplysningar:
Tanja Ståhlberg, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7025
Lari Anttonen, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7088
Jarkko Tonttila, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 506 0069