Arbets- och näringsministeriet föreslår utvidgning av försöket med en in, en ut-principen

Arbets- och näringsministeriet
19.12.2017 9.12
Pressmeddelande

Arbets- och näringsministeriet föreslår att försöket med tillämpning av en in, en ut-principen ska fortsätta och utvidgas så att det omfattar ytterligare 2–4 ministerier. Enligt en in, en ut-principen ska en ökning av regleringsbördan på företag med en euro ersättas med en motsvarande inbesparing i ett annat sammanhang.

− Resultaten av försöket uppmuntrar till att utvidga modellen. Företagens kostnader och administrativa börda ska kunna begränsas och den modell som nu testats erbjuder en konkret metod för detta, betonar arbetsminister Jari Lindström.

En in, en ut-principen har testats vid arbets- och näringsministeriet på alla lagstiftningsprojekt under det gångna året och vid jord- och skogsbruksministeriet i samband med totalreformen av livsmedelslagen. Målet har varit att skapa mätare med tanke på avregleringen och säkerställa att regleringsbördan på näringslivet inte ökar.

En in, en ut-principen tillämpas på lagstiftning av nationellt ursprung och på lagstiftning som överskrider EU:s minimilagstiftning. Tills vidare har principen inte tillämpats på lagstiftningen om skatter, böter och straffavgifter, sådan undantagslagstiftning som gäller exceptionella situationer eller avvärjande av fara, arbetslagstiftning som baserar sig på trepartssamarbete eller på främjandet av konkurrensen. I samband med försöket har det vid arbets- och näringsministeriet utvecklats en standardiserad räknare för bedömning av regleringsbördan på företag.

När det gäller de lagstiftningsförslag som år 2017 har lämnats av arbets- och näringsministeriet har det uppskattats att regleringsbördan på företag, med beaktande av begränsningarna ovan, minskat med cirka 150 000 euro på årsnivå. Försöket har alltså uppnått sitt mål till denna del.

Fördelen med principen en in, en ut är att lagförslagens konsekvenser för företag blir genomsynliga. Mekanismen säkerställer dessutom att regleringsbördan på näringslivet inte växer. Tillämpningen av metoden kräver dock resurser och handledning inom statsförvaltningen.

På basis av de erfarenheter som arbets- och näringsministeriet gjort skulle det vara motiverat att fortsätta med försöket och utvidga det. Rådet för bedömning av lagstiftningen kommer att rapportera om resultaten av försöket till statsrådet under de första månaderna av det kommande året.

Slutrapporten om försöksprojektet (på finska)

Räknaren för beräkning av regleringsbördan (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Henrikki Oravainen, utvecklingschef, ANM, tfn 029 504 7133
Erno Mähönen, specialsakkunnig, ANM, tfn 029 504 7066

Jari Lindström norminpurku spetsprojekt
beredning
företag
försök
lagberedning
lagstiftning
näringsgrenar
reglering
upprätthållande förändring