Statistiska uppgifter om kommunförsök med sysselsättning kan följas i informationsportalen

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 4.5.2021 17.01 | Publicerad på svenska 4.5.2021 kl. 17.16
Pressmeddelande
#sysselsättningsförsök

Arbets- och näringsministeriet följer hur kommunförsöken med sysselsättning framskrider på många olika sätt och man vill också öppet erbjuda medborgarna, medierna och beslutsfattarna information. De första uppföljningsuppgifterna om försöken finns tillgängliga i informationsportalen på ministeriets webbplats den 4 maj.

För den offentliga uppföljningen har arbets- och näringsministeriet och utvecklings- och förvaltningscentret byggt upp en separat informationsportal genom vilken utvecklingen i enskilda försökskommuner eller försöksområden kan granskas i ljuset av på förhand valda sysselsättningsmätare. Uppgifterna i portalen baserar sig på arbets- och näringsministeriets officiella statistiksystem (ANM:s Arbetsförmedlingsstatistik) och arbets- och näringstjänsternas gemensamma kundinformationssystem URA. 

Informationsportalen innehåller fyra mer omfattande applikationer med hjälp av vilka det är möjligt att följa utvecklingen bland annat i fråga om antalet arbetssökande som försöken och arbets- och näringsbyråerna ansvarar för, användningen av tjänster och flödesuppgifterna samt arbetslöshetsgraden i försökskommunerna eller försöksområdena. 

De uppgifter som publicerades tisdagen den 4 maj baserar sig på siffrorna från mars. Kundöverföringarna från arbets- och näringsbyråerna till försökskommunerna gjordes under de två första veckosluten i mars, och därmed är uppgifterna fortfarande delvis bristfälliga. Det är dock möjligt att bekanta sig med portalen redan nu. 

Från och med maj uppdateras uppgifterna i portalen enligt samma tidtabell som arbets- och näringsministeriets publikation med officiell sysselsättningsstatistik, dvs. med cirka en månads mellanrum.

Information om arbets- och funktionsförmågan samlas in med Arbetshälsoinstitutets Kykyviisari

I kommunförsöken med sysselsättning är avsikten att samla in information om förändringar i arbets- och funktionsförmågan med hjälp av en gemensam mätare för kommunerna. Den Kykyviisari som valts ut för detta ändamål är en avgiftsfri metod för självbedömning av arbets- och funktionsförmågan som utvecklats av Arbetshälsoinstitutet för alla personer i arbetsför ålder. Den information som samlas in med hjälp av Kykyviisari kommer utöver kundarbetet också att utnyttjas vid utvärderingen av kommunförsöken. Uppföljningsuppgifter med anknytning till Kykyviisari publiceras senare på Arbetshälsoinstitutets webbplats under våren.

Konsekvenserna av försöken bedöms i ett forskningsprojekt inom ramen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet

Konsekvenserna av kommunförsöken med sysselsättning kommer att bedömas med hjälp av ett projekt inom statsrådets forsknings- och utredningsverksamhet (VN TEAS). I undersökningen kommer uppmärksamhet att fästas vid bland annat regionala särdrag hos försöken och uppkomsten av regionala samarbetsstrukturer samt olika typer av kundservicemodeller som utvecklats i försöken. Särskild uppmärksamhet fästs vid försökens konsekvenser för sysselsättningen, kostnaderna och välfärden. 

Den första lägesrapporten publiceras hösten 2021, den andra rapporten under 2022 och slutrapporten hösten 2023. För genomförandet av projektet ansvarar ett forskarkonsortium som leds av Statens ekonomiska forskningscentral (VATT). Projektets framskridande följs upp av en styrgrupp som består av företrädare för arbets- och näringsministeriet, finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet och undervisnings- och kulturministeriet.

Ytterligare information:

Santtu Sundvall, specialsakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7116  
Tanja Ståhlberg, ledande sakkunnig, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7025