Kommunerna utlyste kommunförsöken med sysselsättning

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 10.10.2019 12.29 | Publicerad på svenska 16.10.2019 kl. 10.44
Pressmeddelande
ihmisiä palaverissa

Våren 2020 inleds kommunförsök med sysselsättning, som förlänger och breddar verksamhetsmodellen för de regionala sysselsättningsförsök som upphörde i slutet av 2018. Kommunbegränsningen för försöket har preciserats och nu kan en enskild kommun eller flera kommuner tillsammans inom NTM-området söka till försöket så att antalet invånare i de kommuner som deltar i försöket är minst 30 000 sammanlagt.

NTM-centrals område övergår i regel högst cirka 40 % av arbets- och näringsbyråns arbetssökande kunder till försöken.

Kundgrupper som övergår till försöken

Till försöken hänvisas inom försöksområdena de arbetssökande som är arbetslösa eller deltar i arbetskraftsservice som inte har rätt till inkomstrelaterad dagpenning. Dessutom ingår i målgruppen alla under 30 år gamla arbetssökande och alla invandrare som är antingen arbetslösa eller deltar i arbetskraftsservice vid arbets- och näringsbyråerna inom projektområdena. Försökskommunen ansvar för tillhandahållande av offentlig arbetskrafts- och företagsservice (arbets- och näringstjänster) till dessa kundgrupper. Hänvisningen till kund hos kommunen innebär att arbets- och näringsbyrån informerar den arbetssökande om att dennes hemkommun i fortsättningen ansvarar för tillhandahållande av arbets- och näringstjänster till honom eller henne.  

Vad eftersträvas med försöken?

Sysselsättningsförsöken syftar till att på ett effektivare sätt än i nuläget främja att arbetslösa arbetssökande sysselsätts och vägleds till utbildning samt till att ta fram nya lösningar på tillgången till kompetent arbetskraft. Syftet med försöken är att förbättra möjligheterna särskilt för personer som varit arbetslösa en längre tid eller med en svag ställning på arbetsmarknaden att komma in på arbetsmarknaden. I försöken utvecklas sådana sysselsättningsfrämjande tjänster och servicemodeller för arbetssökande som bättre än i nuläget kan identifiera och lösa kundernas individuella servicebehov, hinder för sysselsättning samt kompetensutvecklingsbehov. 

Regeringen ska senare fastställa riktlinjer för en permanent servicestruktur i arbetskraftspolitiken 

Försöken följs upp med hjälp av kontinuerlig statistisk uppföljning och en separat forskningsbaserad utvärdering av effekterna. ANM bereder i samarbete med kommuner och andra intressenter riksomfattande uppföljningsindikatorer för försöken. För försöksområdena tas det månatligen fram uppföljningsinformation om hur försöket framskrider. För försöken utarbetas en gemensam utvärderingsplan. 

Regeringen fastställer riktlinjer för en permanent servicestruktur i arbetskraftspolitiken under regeringsperioden. 

Ytterligare upplysningar:

industriråd Jarkko Tonttila, ANM, tfn 0295 060 069