Bästa praxis från försök ska införas i landskapens tjänster för arbetssökande och företag

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 14.6.2018 9.29
Pressmeddelande

De projekt som genomförts inom sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag har bidragit till att förändra tänkesättet kring de offentliga arbets- och näringstjänsterna i riktning mot en genuint kundorienterad tjänstekultur. Det framgår av en utvärdering av programmet.

Att reformera arbetskraftsförvaltningen så att den i större grad stöder sysselsättningen är ett av regeringens spetsprojekt. Som ett led i spetsprojektet genomförs ett sysselsättningsprogram för tillväxtföretag under åren 2016–2019. I sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag samlas tjänster och verksamhetsmodeller som förenar tillväxtföretag och arbetslösa experter.

Målet är att få företagen att bättre identifiera möjligheterna med att använda kompetent arbetskraft som konkurrensfaktor i den egna affärsverksamheten, att stödja tillväxtföretagens verksamhet och konkurrenskraft och att minska arbetslösheten. En viktig aspekt i programmet är också att med hjälp av det förbereda sig på ordnandet av de tjänster för arbetssökande och företag (de s.k. tillväxttjänsterna) som ska överföras till landskapen.

Syftet med den utvärderingsrapport som nu publicerats var att både utvärdera konsekvenserna av projekten i sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag och verksamhetsmodellens användbarhet och att ge utvecklingsförslag för beredningen av tillväxttjänsterna. Enligt utvärderingsrapporten har man i de projekt som ingått i programmet på ett heltäckande sätt testat olika sätt att producera tjänster.

Syftet med det har varit att stödja företags tillväxt, stärka utbudet av kompetent arbetskraft samt matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft. I programmet och de projekt som ingår i det har man testat offentliga tillväxttjänster och utnyttjat privata tjänsteproducenter. I projekten har man prövat nya slags tjänstemodeller och sätt att producera tjänster samt verksamhetsmodeller för köp av externa tjänster.

Genom att testa modellerna i praktiken har man fått information om innehållsmässig förändring av tjänsterna, resultatbaserade upphandlingar, uppkomst av en tjänstemarknad samt utkontraktering av tjänster och samarbete mellan anordnare och producent. Inom de flesta av pilotprojekten har man testat resultatbaserad upphandling av tjänster.

Med tanke på moderniseringen av tjänsterna är det betydelsefullt att man i projekten har skapat och testat tjänstemodeller som är mer kundorienterade och skräddarsydda än tidigare samt att man skapat nya typer av samarbete mellan den offentliga och den privata sektorn inom företagstjänster och arbets- och näringstjänster.

Genomförandet av ändringarna och beredningen av tillväxttjänsterna förutsätter fler försök för att förändra verksamhetssätten och innehållet i tjänsterna. I de nya försöken bör man dra nytta av lärdomarna från sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag samt de goda verksamhetsmodeller och den goda praxis som testats i programmets pilotprojekt.

Rapporten om sysselsättningsprogrammet för tillväxtföretag samt tillväxttjänsterna finns här (på finska)

Ytterligare upplysningar:
Outi Viljamaa, konsultativ tjänsteman, arbets- och näringsministeriet, tfn 029 504 7982
sakkunnig Mikko Valtakari, MDI, p. 040 569 1568

aluehallintouudistus alueuudistus-arkisto spetsprojekt