Sammanlagt 30 ansökningar om att delta i kommunala sysselsättningsförsök lämnades in

arbets- och näringsministeriet
Utgivningsdatum 20.11.2019 15.04 | Publicerad på svenska 21.11.2019 kl. 15.26
Pressmeddelande

Det inkom 30 ansökningar om att delta i de kommunala sysselsättningsförsöken inom utsatt tid. Ministeriet fastställer försökskommunerna i december. Försöken inleds våren 2020 när riksdagen har godkänt försökslagen som bereds.

Ansökningstiden för de kommunala sysselsättningsförsöken gick ut den 19 november 2019. Sammanlagt 30 ansökningar lämnades in. Ansökningar kom från alla landskap med undantag för Kymmenedalen och Södra Karelen. Ansökningarna inbegriper 120 kommuner.

Ministeriet inleder genast behandlingen av ansökningarna. Ansökningarna behandlas enligt villkoren i ansökningsbrevet. Uppmärksamhet fästs vid till exempel försökens omfattning och kommunernas egenfinansiering. Vid behov ombeds de sökande lämna kompletteringar och preciserande diskussioner förs med dem innan beslut fattas.

Målet är att ministeriet fastställer försökskommunerna i december. Som bäst bereds en lag om detta i vilken det föreskrivs om de kommuner som tas med i försöket och hur tjänsterna ordnas.  Avsikten är att en regeringsproposition lämnas till riksdagen i februari 2020, och försöken inleds under våren.

De kommunala sysselsättningsförsöken 2020–2022 fortsätter och breddar verksamhetsmodellen för de regionala sysselsättningsförsök som upphörde i slutet av 2018. Syftet är att på ett effektivare sätt än i nuläget främja att arbetslösa arbetssökande sysselsätts och vägleds till utbildning samt till att ta fram nya lösningar på tillgången till kompetent arbetskraft. Syftet är att förbättra möjligheterna särskilt för personer som varit arbetslösa en längre tid eller med en svag ställning på arbetsmarknaden att komma in på arbetsmarknaden.

Försöken följs upp med hjälp av kontinuerlig statistisk uppföljning och utvärderas med hjälp av en separat forskningsbaserad utvärdering av effekterna.

Ytterligare upplysningar:
Jarkko Tonttila, industriråd, arbets- och näringsministeriet, tfn 0295 060 069