De första områdena för pilotförsök med valfrihet har valts – ny ansökningsomgång i höst

Social- och hälsovårdsministeriet
15.5.2018 17.20 | Publicerad på svenska 15.5.2018 kl. 18.33
Pressmeddelande 73/2018

Social- och hälsovårdsministeriet har i enlighet med regeringens riktlinjer fattat de första besluten om områden där pilotförsök med valfrihet ska genomföras. Områden i tio landskap beviljas finansiering. Under hösten 2018 ordnas en ny ansökningsomgång. Regeringen vill säkerställa att verksamheten inleds i alla landskap.

Valfrihetsmodellen testas genom pilotförsök i olika delar av Finland. Syftet med pilotförsöken är att de ska stödja den stegvisa verkställigheten av valfrihetslagen som en del av social- och hälsovårdsreformen och att de därigenom ska fungera som förändringsstöd för landskapen. Pilotförsöken med valfrihet genomförs i enlighet med den nya lagstiftningen.

Valfrihetslagen, dvs. lagen om kundens valfrihet inom social- och hälsovården, är för närvarande under behandling i riksdagen. Avsikten är att lagen ska antas i juni–juli. Beredningen av pilotförsöken med valfrihet kan inledas genast efter det. En förutsättning för genomförandet av pilotförsöken är att valfrihetslagen antas av riksdagen.

Ny finansiering nu till tio landskap

De regionala pilotförsöken med valfrihet tilldelas i detta skede en sammanlagd finansiering på 100 miljoner euro. Finansiering har beviljats landskapen Södra Karelen, Södra Österbotten, Södra Savolax, Mellersta Österbotten, Mellersta Finland, Kymmenedalen, Norra Savolax, Päijänne-Tavastland, Satakunta och Nyland. Besluten om finansiering för pilotförsöken med valfrihet kan du läsa här (på finska).

Besluten om pilotområdena och finansieringen till dem har fattats utifrån en bedömning som gjorts av en grupp bestående av 19 sakkunniga.

Utöver pilotförsöken med valfrihet pågår också försök med servicesedlar i fem andra landskap. Sammantaget pågår pilotförsök med valfrihet och försök med servicesedlar i 15 landskap.

Försöken med servicesedlar genomförs genom regionala projekt där element ur valfrihetsmodellen testas i enlighet med den gällande lagstiftningen. Innehållet i dessa försök motsvarar till största delen pilotförsöken med valfrihet.

Det finns fyra olika slags pilotförsök med valfrihet. I pilotförsöken testas val av social- och hälsocentral och tandklinik (mun- och tandvårdsenhet) samt användning av kundsedlar och personliga budgetar. Pilotförsöken kan också vara en kombination av dessa. Närmare beskrivningar av innehållet i pilotförsöken finns här (på finska).  

En sammanställning över de områden där pilotförsök med valfrihet eller försök med servicesedlar genomförs finns här (på finska).

Pilotförsöken administreras av ansvariga kommuner eller samkommuner som områdena i fråga utsett, eftersom de nya landskapen inrättas först vid ingången av 2020. Finansieringsbesluten sänds till de sökande i juni 2018.

Ny ansökningsomgång i höst

Vid ramförhandlingarna beslutade regeringen att det ska reserveras tilläggsfinansiering på 100 miljoner euro för genomförandet av pilotförsöken med valfrihet. Den totala finansieringen till pilotförsöken med valfrihet uppgår då till 200 miljoner euro. Tilläggsfinansieringen riktas i synnerhet så att pilotförsöken utvidgas även till de landskap som blev utan finansiering i vårens ansökningsomgång.

En ny ansökningsomgång för pilotförsök med valfrihet ordnas under hösten 2018. Kriterierna för ansökan offentliggörs i augusti 2018.

Invånarna märker av pilotförsöken i början av nästa år

Pilotförsöken börjar synas i människornas vardag senast i början av 2019. En landskapsinvånare kan t.ex. välja en social- och hälsocentral där hen får tjänster av skötare och läkare samt rådgivning om socialservice. Social- och hälsocentralen kan drivas av en privat eller offentlig aktör.

Invånarna i de områden som omfattas av pilotförsöken kommer att informeras om sina valmöjligheter innan försöken inleds.

Bilagor och länkar:

Ytterligare information:

Kirsi Varhila, överdirektör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 338, [email protected] (skicka ett sms där du ber henne ringa upp dig)
Kirsi Paasovaara, specialsakkunnig, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 012, [email protected]
Pasi Pohjola, direktör, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 585, [email protected] (skicka ett sms där du ber honom ringa upp dig)

PASI alueuudistus-arkisto hankeuutinen spetsprojekt
försök
hälsovårdsbranschen
hälsovårdstjänster
informationsrelaterat skapande
landskapsreform
servicesedlar
social service
social- och hälsovårdsreform
socialsektorn
valfrihet