En utredning om försöket med servicesedlar pågår

Social- och hälsovårdsministeriet
27.3.2018 11.10 | Publicerad på svenska 27.3.2018 kl. 11.20
Pressmeddelande

Statsrådet har inlett ett utredningsprojekt om hur servicesedeln fungerar i praktiken. Utredningen görs av Tammerfors universitet. Utredningen hänger nära samman med justitieministeriets kommande utredning om lika tillgång till social- och hälsovårdstjänster.

I utredningsprojektet Tillgodoseendet av kundernas valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster (VArvo) utvärderas hur kundens valfrihet och kundvärde tillgodoses i fråga om social- och hälsovårdstjänster, dvs. vilka fördelar och värden en kund får om han eller hon anlitar en viss tjänsteproducent. Utredningen beaktar synpunkter, önskemål och erfarenheter hos olika grupper av serviceanvändare samt kundens och producenternas synvinklar, roller och motiv.

Utredningen har som mål att föra fram förutsättningarna för valfrihet. Hur skapas sådana omständigheter att de åstadkommer slutresultat enligt målen. Att förstå tjänsteproducenternas verksamhet har en central roll när man undersöker tillgodoseendet av valfriheten — hur de ställer sig till valfriheten och de förändringar av verksamhetsmiljön som den medför. Vilka styrningsmekanismer för servicesystemet sporrar producenter att med tanke på kunden och servicesystemet agera på bästa möjliga sätt.

Utredningsprojektet Tillgodoseendet av kundernas valfrihet i fråga om social- och hälsotjänster genomförs som en del av genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018.

Justitieministeriets utredning om försöket med servicesedlar

Justitieministeriet har inlett en utredning som har som mål lika tillgång till social- och hälsovårdstjänster i fråga om försök med valfrihet och e-tjänster med anknytning till reformen av social- och hälsovårdstjänsterna. Tillgodoseendet av lika tillgång till tjänster utvärderas särskilt med avseende på språklig tillgång och likabehandling. Utredningen producerar material om hur de olika dimensionerna av lika tillgång till social- och hälsovårdstjänster ska beaktas i produktionen av social- och hälsovårdstjänsterna i framtiden.
 
Utöver en litteraturöversikt genomförs som en del av utredningsarbetet även intervjuer med sakkunniga och intressentgrupper samt intervjuer med kunder från försöksområdena. Utredningen blir klar i maj 2018. Utvärderingen görs av Owal Group Oy.

Ytterligare information

Vuokko Lehtimäki, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 256, [email protected]
Saara Leppinen, konsultativ tjänsteman, social- och hälsovårdsministeriet, TEAS-finansiering, tfn 0295 163 630, [email protected]
Katriina Nousiainen, överinspektör, justitieministeriet, tfn 0295 150 275, [email protected]  

PASI alueuudistus-arkisto sote-uudistus spetsprojekt
försök
servicesedlar
social- och hälsovårdsreform
utredning