Utvecklandet av aktiverande social trygghet framskrider

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 13.9.2017 12.00
Pressmeddelande 116/2017

Social- och hälsovårdsministeriet har utsett en styrgrupp för att utarbeta en modell för försök med aktiverande social trygghet och aktivitetsbaserad inkomst för unga.

 Två beredningsgrupper arbetar under styrgruppen. Den ena gruppen bereder och styr genomförandet av försöket med aktiverande social trygghet i praktiken och den andra modellarbetet med aktivitetsbaserad inkomst. Ordförande för styrgruppen är social- och hälsovårdsminister Pirkko Mattila och vice ordförande familje- och omsorgsminister Annikka Saarikko. Styrgruppens mandatperiod fortsätter till och med den 31 mars 2019.

Ett försök med aktiverande social trygghet inleds

Försöket med aktiverande social trygghet innebär att det inom socialarbetet för vuxna ska skapas en ny helhet av tjänster där socialarbetet får fler verktyg än tidigare för att stödja personer som länge varit arbetslösa. Avsikten är att utreda sådana luckor i den nuvarande helheten av tjänster som ökar risken för social utslagning av människor. Samtidigt undersöker man om den nya servicemodellen minskar användningen av förmåner som beviljas i sista hand, såsom grundläggande utkomststöd. Försöket producerar även information för en översyn av lagstiftningen om arbetsverksamhet i rehabiliteringssyfte. Försöket inleds i början av 2018.

En utredning om aktivitetsbaserad inkomst för unga inleds

Som underlag för modellen med aktivitetsbaserad inkomst för unga används förslag av professor Heikki Hiilamo från 2017. I den fortsatta bearbetningen av förslagen är det bland annat viktigt att precisera beskrivningen av nuläget, grundläggande strukturen i den aktivitetsbaserade inkomsten, fastställa nivåerna för aktivitetsbaserad inkomst och göra mekanismer för uppmuntran klarare. Efter att en modell har utarbetats kan man bedöma om man kan ta i bruk aktivitetsbaserad inkomst.

Målet för aktiverande social trygghet är att öka människornas delaktighet

Syftet med aktiverande social trygghet är att främja delaktighet, välfärd, arbetslivsfärdigheter och inriktning mot arbetslivet för människor i arbetsför ålder som står utanför arbetsliv och studier samt förebygga social utslagning. Den aktiverande sociala tryggheten kan uppmuntra och öka människornas möjligheter till aktiv verksamhet. Den skulle också öka människornas delaktighet i fråga om planering och genomförande av verksamhet som gäller dem själva. 

Ytterligare information

Kari Ilmonen, direktör, tfn 02951 63299, [email protected] (Försök med aktiverande social trygghet)

Liisa Siika-aho, direktör, tfn 02951 63085, [email protected] (Modell med aktivitetsbaserad inkomst)

Annika Saarikko Pirkko Mattila