Personlig budget har förbättrat kundernas påverkningsmöjligheter – interimsrapport om försök har publicerats

social- och hälsovårdsministeriet
Utgivningsdatum 23.1.2019 12.57 | Publicerad på svenska 25.1.2019 kl. 11.33
Pressmeddelande 13/2019

På olika håll i Finland pågår försök där kunderna kan välja social- och hälsovårdstjänster med hjälp av en personlig budget. Av en nyss publicerad utvärderingsrapport framgår vilka lärdomar försöken har gett.

En personlig budget är ett sätt att öka kundernas inflytande: kunden kan inverka på innehållet i sina social- och hälsovårdstjänster och besluta var hen skaffar de tjänster som ingår i kundplanen. I försöken testas användningen av personlig budget inom ramen för den gällande lagstiftningen om servicesedlar. På detta sätt fås lärdomar som kan utnyttjas vid den fortsatta utvecklingen av valfrihetsmodellen.

Utvärderingen av försöken gjordes under en kort tidsperiod, men utifrån den går det ändå att dra en del slutsatser:

  1. De kunder som har använt den personliga budgeten har varit nöjda. De har hittat tjänster och tjänsteproducenter som varit lämpliga för deras behov. I försöken har det skapats en verksamhetsmodell där kundens behov är i fokus och servicebehovet betraktas som en helhet. Kunden deltar i stor utsträckning i planeringen av tjänsterna.
  2. Det har varit svårt att få kunderna att pröva att använda sig av en personlig budget. Det är fråga om en stor förändring av tillvägagångssätten, och den sker inte i en handvändning. Den vanligaste enskilda orsaken till att inte vilja använda sig av en personlig budget har varit att kunden är nöjd med sina nuvarande tjänster.
  3. Arbetstagarnas kommunikationsfärdigheter har utvecklats. I takt med att försöket framskridit har servicehandledarna lärt sig att berätta för kunderna om möjligheterna med valfriheten på ett tydligare sätt och kunnat motivera olika möjligheter bättre.
  4. Det bör erbjudas jämförbar information om tjänsterna. Kunderna behöver information för att de självständigt ska kunna jämföra de olika tjänsteproducenterna. Informationen bör vara lätt att hitta, och informationssystemen bör utvecklas så att de stöder detta. Kundens servicehandledare bör också känna till tjänsteproducenterna i regionen och de tjänster som de erbjuder för att kunna ge kunden information som stöder kunden när hen ska göra sina val.
  5. Servicehandledarnas samarbete med tjänsteproducenterna har ökat. Servicehandledarna har planerat de tjänster och tjänstehelheter som kunderna behöver tillsammans med tjänsteproducenterna. Servicehandledarnas kunskap om tjänsterna och tjänsteproducenterna i regionen har ökat.
  6. Arbetstagarna är bättre medvetna om kostnaderna för tjänsterna. Servicehandledarna har lärt sig att utnyttja servicenätverket effektivare, och de har blivit mer medvetna om vad kundens tjänster kostar. De beviljade budgetarna har varit ganska små och kostat ungefär lika mycket som kundens tjänster före försöket.
  7. Användningen av den personliga budgeten har sannolikt inte inverkat på kostnaderna per kund i jämförelse med om tjänsterna hade producerats som offentliga tjänster. Om tjänsteutbudet inom ramen för den personliga budgeten utökas, kan nya tjänster som producenterna utvecklar på lång sikt ge upphov till nya behov av tjänster när kunderna blir mer medvetna om dem. Kostnadseffekterna bör följas upp och utvärderas.
  8. Man har försökt mäta tjänsternas effekt, men metoderna lämpar sig bättre för granskning på lång sikt. Tjänsternas effekt kunde inte på ett tillförlitligt sätt påvisas utifrån utvärderingsmaterialet ännu i denna fas av projektet.

Användningen av en personlig budget har testats inom försöken med servicesedlar som en del av spetsprojektet Kundorienterad service, som har pågått under åren 2016–2018. Försöken med servicesedlar för att testa olika former av valfrihet inom vården fortsätter även i år med särskild finansiering. Försöken kan fortsätta till oktober 2019.

Bilagor och länkar:

Ytterligare information:

Vuokko Lehtimäki, projektchef, social- och hälsovårdsministeriet, tfn 0295 163 256, fornamn.efternamn(at)stm.fi

Försöksprojekt med personlig budget:
eOhjat-projektet (Eksote)
Försöket med personlig budget i Österbotten (Vasa stad)
Försöket med valfrihet (Ihminen edellä) (Samkommunen för social- och hälsovård i Övre Savolax)
Försöket med servicesedlar i Kajanaland – personlig budget PB (Samkommunen för Kajanalands social- och hälsovård)
SiVa-projektet (Siun Sote)
Regionalt försök med valfrihet i Nyland (Samkommunen för Mellersta Nylands social- och hälsovård)

alueuudistus-arkisto