Minister Vehviläinen sammankallar organisationer till en gemensam överläggning om elektroniska tjänster

finansministeriet
Utgivningsdatum 24.11.2016 12.47
Pressmeddelande

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen som svarar för digitaliseringen av de offentliga tjänsterna sammankallar företrädarna för medborgarorganisationer till en rundabordsdiskussion om vardagliggörande av digitaliseringen. Avsikten är bl.a. att diskutera hur man garanterar alla medborgare möjligheter till ett fullvärdigt liv i ett digitaliserat samhälle.

Företrädare för bl.a. handikapps-, pensions- samt social- och hälsovårdsorganisationer bjuds in till tillställningen. Mötet hålls den 10 januari.

- Jag förstår mycket väl medborgarnas oro i ett samhälle som digitaliseras. Många grubblar över hur man i fortsättningen kan sköta sina ärenden då även den offentliga förvaltningen eftersträvar i första hand elektronisk ärendehantering. Målet är att vi vid rundabordsdiskussionen tar bladet från munnen och pratar framför allt som de särskilda behov som gäller utvecklingen av elektroniska tjänster, säger minister Vehviläinen.  

Grundandet av Digi i vardagen -delegationen ska också beredas i samband med mötet. Delegationen ska fungera som varaktig samarbets- och dialogkanal mellan medborgarorganisationerna och finansministeriet som svarar för digitaliseringen av de offentliga tjänsterna.

- Det är viktigt att vardagliggörandet av digitalisering bereds i nära samarbete med parter vilkas medlemsskara omfattar ett stort antal personer som behöver särskilt stöd i användningen av elektroniska tjänster, eller som inte alls kan använda dem, säger minister Vehviläinen.

Regeringen beslutade i samband med spetsprojektet för digitalisering av den offentliga servicen i september om lagstiftning som förpliktar medborgarna till att ta emot elektroniska postlådor år 2018. Regeringen fastslog samtidigt att lagstiftningen ska garantera ärendehanteringstjänster även åt dem som inte kan använda elektroniska tjänster. Vem som kommer att befrias från skyldigheten att använda elektroniska tjänster utreds noggrannare under beredningens gång. Expertisen inom Digi i vardagen –delegationen kommer att utnyttjas även vid detta lagberedningsarbete.

Brevpost bevaras

- Personer som inte har möjligheter till att använda dem kommer inte att påtvingas elektroniska postlådor. De som behöver brevpost för sin myndighetskommunikation kommer även i fortsättningen att få sin myndighetsinformation via posten, konstaterar minister Vehviläinen.

Mångsidiga kommunikationsled och olika stödåtgärder garanterar att alla medborgare även i framtiden har möjlighet att sköta ärenden hos myndigheterna. Samserviceställena ger medborgarna både personlig service samt stöd och handledning i användningen av elektroniska tjänster. Regeringens proposition om utveckling av gemensamma tjänster är i riksdagen. 

Ärendehanteringen på en annan persons vägnar som tas i bruk nästa år ger nya möjligheter att sköta närstående personers ärenden elektroniskt. Ärendehanteringen kräver naturligtvis fullmakt från den närstående personen. 

Finansministeriets AUTA-projekt utvecklar en försöksbaserad handlingsmodell som hjälper kunderna i användningen av digitala tjänster. Försöken ska inledas senast vid utgången av mars 2017. Målet är att åstadkomma jämlik tillgång till och användbarhet hos offentliga tjänster i olika delar av landet.

- Vårt mål är att allt flera medborgare skulle ha möjlighet att lära sig sköta sina ärenden med hjälp av elektroniska tjänster som är oberoende av tid och plats. Vi vill erbjuda likvärdig service åt alla befolkningsgrupper, och de som av någon orsak inte kan använda elektroniska tjänster garanteras alternativa serviceformer, säger minister Vehviläinen.

Ytterligare information:

Tuomas Vanhanen, minister Vehviläinens specialmedarbetare, tfn 02955 30216, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Enhetschef Sami Kivivasara, tfn 02955 30023, sami.kivivasara(at)vm.fi

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken Offentliga förvaltningens ICT spetsprojekt