Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Miljötillståndsförfarandet kan förbättras genom en reform av förvaltningsprocesserna

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.6.2017 14.00 | Publicerad på svenska 19.6.2017 kl. 14.12
Pressmeddelande 304/2017

En utredning om ett smidigare miljötillståndsförfarande har färdigställts. I utredningen undersöktes vilka faktorer påverkar längden av och kvaliteten på tillståndsförfarandet. Utredningen lägger dessutom fram rekommendationer för hur kvaliteten på tillståndsförfarandet och tillståndsbesluten kunde förbättras och hur tillståndsförfarandet kunde snabbas upp digitalt.

I utredningen prövade man med hjälp av verkliga, anhängiga tillstånd ett nytt miljötillståndsförfarande i två regionförvaltningsverk. Inom ramen för försöket gav man effektivare rådgivning till tillståndssökanden, ökade kontakten mellan myndigheter och verksamhetsutövare, skiljde åt begäran om utlåtande från förfarandet med hörande, utarbetade utkastet till tillståndsbeslut i ett tidigare skede och bifogade det till samrådsdokumenten.

Tillståndssökandena, tillsynsmyndigheterna och de berörda parterna ansåg att den ändrade behandlingsordningen i huvudsak är smidigare och bidrar till bättre kvalitet. Däremot bedömde de tjänstemän som handlägger tillstånden att den ändrade behandlingsordningen inte gör tillståndsförfarandet smidigare i någon betydande grad. Preliminärt kan man uppskatta att ett bättre tillståndsförfarande och bättre tillståndsansökningar samt höranden i fråga om utkast till tillståndsvillkor minskar ändringssökandet. Det möte med myndigheter som föregår inledandet av ärendet kan enligt utredningen anses vara nyttigt om mötet är omfattande och fokuserar på rådgivning som förutsätter myndighetsprövning.

Syftet är att undvika bristfälliga ansökningar

I utredningen föreslås det att man i miljöskyddslagen kunde precisera den tröskel för att inleda ett ärende som anges i förvaltningslagen, så att de krav som gäller innehåll och sakkunskap skulle tillämpas noggrannare särskilt i fråga om tillståndsansökningar som gäller ny verksamhet. Detta minskar antalet bristfälliga ansökningar som lämnas in till myndigheterna.

Kvaliteten på tillståndsförfarandet blir bättre om alla berörda parter har tillgång till aktuell och tillräcklig information. Det lönar sig att delge sökandena myndighetsutlåtandena innan ett utkast till tillstånd utarbetas samt att delge tillsynsmyndigheterna utkastet till tillstånd. All annan rådgivning än sådan som förutsätter prövning bör automatiseras. I anslutning till den digitala ansökan ska det finnas anvisningar om hur ansökan ska fyllas i.

De förfaranden som pilottestades med tanke på ett smidigare miljötillståndsförfarande kräver inga ändringar i lagstiftningen för att kunna genomföras. Genom författningar kan man dock stödja utvecklingen och införandet av dessa förfaranden. I utredningen lyftes också fram ett behov av att förenhetliga olika myndigheters befintliga praxis med hjälp av anvisningar.

Utredningen har gjorts inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan 2016. Utredningen är gjord av ett forskningskonsortium som omfattade Ramboll Finland Ab, Finlands miljöcentral och Enlawin Consulting Oy. Resultaten av utredningen kommer särskilt att utnyttjas när den lagstiftning och praxis som gäller statens miljötillståndsförfarande utvecklas. 

Rapporten (på finska)

Policy Brief (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi

Ytterligare information: De som gjorde utredningen: Tomi Rinne, tfn 040 706 2070, tomi.rinne(at)ramboll.fi, Kimmo Silvo, kimmo.silvo(at)ymparisto.fi, Ari Ekroos, ari.ekroos(at)aalto.fi

Oili Rahnasto, ordförande för projektets styrgrupp, regeringsråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 244, oili.rahnasto(at)ym.fi