Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utredning: Utvecklingen av mobilitetstjänsterna förutsätter nya slags styrmedel

Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhetkommunikationsministeriet
Utgivningsdatum 17.9.2021 9.01
Pressmeddelande 527/2021
Lauttasaari metrostation
Foto: Tim Bird, Finland Promotion Board

Transportsektorn genomgår en omfattande och snabb hållbarhetsomställning. Nya mobilitetstjänster, till exempel MaaS-tjänster, samanvändning av fordon och samåkning, kan spela en betydande roll när det gäller att minska utsläp-pen från trafiken och samtidigt se till att möjligheterna till mobilitet kvarstår i hela landet.

Även urbaniseringen och befolkningens stigande medelålder påverkar mobilitetstjänsternas framtid. Digitaliseringen, automatiseringen och tjänstefieringen ändrar mobilitetstjänsterna och fördunklar samtidigt gränserna mellan olika färdsätt. I och med ändringarna har flera nya aktörer trätt in på tjänstemarknaden för mobilitet. Vanorna gällande färdsätt kan förändras snabbt, men till stöd för hållbara förändringar behövs målmedvetna åtgärder som anpassar sig efter omständigheterna.

De nuvarande verktygen för trafikplanering och för beslutsfattande i anslutning till trafikplaneringen kan inte svara på dessa utmaningar, konstateras det i slutrapporten ”Styrmedel för en hållbar tjänstemarknad för mobilitet (LIIKE-PALO)”. Hanteringen av hållbarhetsomställningen inom tjänstemarknaden för mobilitet kräver nya metoder och verktyg som gör det möjligt att beakta både direkta risker och följder samt långsiktiga effekter.

I projektet LIIKE-PALO har man skisserat upp potentiella utvecklingsförlopp för mobilitetstjänsterna fram till 2030 och identifierat olika politikåtgärder för att styra utvecklingen i önskad riktning.

Samordning, innovation och samarbete mellan olika aktörer

I rapporten presenteras följande rekommendationer som har identifierats och sammanställts utifrån forskningslitteratur och expertworkshoppar:

  1. Hanteringen av hållbarhetsomställningen inom tjänstemarknaden för mobilitet kräver såväl horisontell som vertikal samordning av och konsekvens mellan den allmänna politiken och sektorpolitiken.
  2. Utgångspunkterna för den politik som styr mobilitetstjänsterna bör bedömas grundligt i samband med omvälvningen.
  3. Utvecklingen av mobilitetstjänsterna kräver öppen innovation och innovationsekosystem.
  4. Förvaltningens långsiktiga metoder och färdigheter att förutse och bedöma teknik bör utvecklas.
  5. Praxis för förmedling av information och data bör klarläggas.
  6. Ansvarsfulla försök – ny teknik etableras inte förrän användarna godkänner och börjar använda den.
  7. Planeringen av den byggda miljön behöver ett helhetsbetonat grepp.
  8. Traditionella trafikpolitiska åtgärder har en viktig roll även i hanteringen av hållbarhetsomställningen.

Utredningen har gjorts av Aalto-universitetet, FLOU Oy och Demos Helsinki inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2020.

Ytterligare information: Milos Mladenovic, Aalto-universitetet, tfn 050 566 0974, fornamn.efternamn(a)aalto.fi

Inom statsrådets gemensamma utrednings- och forskningsverksamhet (VN TEAS) tar man fram information till stöd för beslutsfattandet, den kunskapsbaserade ledningen och verksamheten. Utrednings- och forskningsverksamheten styrs av en utrednings- och forskningsplan som statsrådet årligen fastställer. De som producerar informationen ansvarar för innehållet i rapporterna i publikationsserien för utrednings- och forskningsverksamheten. Innehållet återspeglar inte nödvändigtvis statsrådets ståndpunkt.