Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utvecklingen av försökskulturen i full gång

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 14.12.2018 13.14 | Publicerad på svenska 14.12.2018 kl. 16.17
Nyhet 611/2018

Främjandet av en försökskultur är en av de centrala metoderna i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering när det gäller att förnya samhället och verksamhetsmetoderna inom olika områden samt att skapa ny tillväxt. Enligt en artikel som publicerades den 14 december anses försök allmänt vara bra och viktiga redskap för att utveckla verksamheten och finna nya lösningar. Försökens attitydklimat anses i regel vara positivt. Tröskeln att delta i försök är lägre, och erfarenheterna av dem delas allt mer proaktivt också till andra.

Enligt utredningen finns det också vissa utmaningar med försök. Det finns en önskan att engagera en större grupp aktörer i försöken, och samverkan mellan olika sektorer borde ökas. Man vill också effektivisera lärdomarna av försöken och förmedlingen av information och erfarenheter. Försöken borde genomföras mer systematiskt som stöd för beslutsfattandet och som en del av policycykeln, och det finns även ett behov av att regelbundet utvärdera försökskulturens utveckling.

Inom ramen för ett projekt som genomfördes av Finlands miljöcentral, Tammerfors universitet och Innotiimi-ICG granskades erfarenheterna och lärdomarna av försök samt spetsprojektet Försöksfinland och de strategiska försöken på en allmän nivå.

Enligt bedömningen har spetsprojektet Försöksfinland ökat kännedomen om försöken och den nytta som de medfört. Projektet har också skapat en positiv inställning till försök och risktagning och man har publicerat exempelfall som sporrar till försök. Projektet har ökat toleransen för den osäkerhet som hänger samman med försök samt ökat aktiviteten, intresset och modet att genomföra försök. Dessutom har projektet bidragit till att sprida försökskulturen regionalt och uppmuntrat till att göra saker på ett annat sätt.

I utredningen rekommenderas att praxis inom försöksverksamheten utvecklas så att den ökar de offentliga organisationernas förmåga till förnyelse och den offentliga sektorns genomslag. Detta är viktigt framför allt när man söker lösningar på komplicerade problem som hållbar utveckling, där det behövs stöd för främjande av en systemförändring.

Försökskulturen och det systematiska lärandet genom försök kan stärkas genom en tydligare samordning av försöksprojekten. Samordningen skulle kunna organiseras som ett sektorsövergripande program inom den offentliga förvaltningen.

Utöver småskaliga försök bör det också genomföras mer ambitiösa och långvariga försök. Man borde testa flera alternativa lösningar för att uppnå samma mål. Försöksmodellen bör integreras i modellerna för finansiering av de offentliga finanserna.

Projektet KOKSU (Försökskulturen i Finland – lärdomar, betydelse, systematisk verksamhetsmodell och rekommendationer till fortsatta åtgärder) har genomförts som ett led i genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018.

Policy Brief: Kunnianhimoa ja pitkäjänteisyyttä kokeilukulttuurin kehittämiseen (på finska)

Ytterligare information: Riina Antikainen, direktör, Finlands miljöcentral, tfn 0400 148 671, fornamn.efternamn(at)ymparisto.fi