Rekommendationer för fortsatt utveckling av försöksverksamheten offentliggjordes vid resultatseminariet för projektet Försöksfinland

Statsrådets kommunikationsavdelning
13.11.2018 13.40 | Publicerad på svenska 16.11.2018 kl. 13.27
Pressmeddelande 529/2018

Statsminister Sipiläs regering har som mål att Finland ska bli världens bästa innovations- och försöksmiljö före 2025. Detta mål främjas av regeringens spetsprojekt för att införa en försökskultur, som går under namnet Försöksfinland. Spetsprojektet för försökskultur har varit globalt sett unikt och väckt omfattande internationellt intresse.

Spetsprojektet har bidragit till en snabb samhällsreform genom att stärka försöksverksamheten och försökskulturen, den omfattande växelverkan mellan olika aktörer och deltagandet på gräsrotsnivå. Detta har skapat förutsättningar för nya produkter, tjänster och affärsmodeller som har utvecklats genom försök bland annat inom cirkulär ekonomi och digitalisering. Forskningsmässiga och beteendevetenskapliga försök har skapat betydande potential för stärkande av kunskapsbasen för beslutsfattandet. Under projektets gång har det också getts ut en handbok i att bereda försökslagar. Handboken är till stöd i situationer där lagstiftningen utgör ett hinder för försök.

”Försöken har inte bara stärkt delaktigheten och den egna aktiviteten, utan också skapat en kunskapsbas till stöd för beslutsfattandet. Målet är att försök och resultaten av försök också i framtiden utnyttjas som verktyg för reformerande politik. Det bidrar till mer innovativa lösningar som är av högre kvalitet och säkerställer att lösningarna är fungerande”, konstaterar kommun- och reformminister Anu Vehviläinen.

I de rekommendationer som den parlamentariska delegationen för försöksverksamhet lade fram betonas effektivare utnyttjande av resultaten av försöksverksamhet. Målet är att försök och långsiktigt utvecklingsarbete går hand i hand. Försök ska även i framtiden genomföras på olika nivåer, eftersom olika slags försök har olika mål och utvecklingsområden. Den finländska modellen kombinerar regeringens strategiska och forskningsmässiga försök, tematiska försökskluster och småskaliga försök på gräsrotsnivå.

Främjandet av försöksverksamhet förutsätter även i fortsättningen aktivt stöd och finansiering. Delegationen rekommenderar att det av anslagen för statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet och av eventuella kommande spetsprojekt reserveras en andel för försöksverksamhet. Samtidigt bör det säkerställas att de nätverk och den kompetens som har bildats under denna regeringsperiod inte går förlorade. Till exempel den digitala plattformen Plats för försök (kokeilunpaikka.fi) ska utnyttjas i allt högre grad för att sprida resultat av småskaliga försök och för att upptäcka och vidareutveckla potentiella innovationer. 

Minister Vehviläinen presenterade delegationens rekommendationer till fortsatta åtgärder i fråga om försöksverksamhet vid Försöksfinlands resultatseminarium ”Hyvin kokeiltu on lähes tehty” (Friskt provat – hälften vunnet). Vid seminariet presenterades också resultat av projektet Försöksfinland och mellanresultat av ett projekt för utvärdering av försökskulturen. Huvudtalaren Anna Hopkins (Nesta, Storbritannien) talade om vilken roll försök har i samhället. Seminariet avslutades med en paneldiskussion om försökskulturens framtid i Finland.

Rekommendationer av den parlamentariska delegationen för försöksverksamhet

Minister Anu Vehviläinens presentation

Ytterligare information:
Tuomas Vanhanen, kommun- och reformministerns specialmedarbetare, [email protected]
Virve Hokkanen, projektchef, [email protected]

Anu Vehviläinen Juha Sipilä
beslutsfattande
cirkulär ekonomi
digitalisering
finansiering
forskningsverksamhet
försök
informationsrelaterat skapande
innovationer
penningöverföring