Digitaliseringen medför möjligheter för landsbygden

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 25.1.2017 13.33
Pressmeddelande 32/2017

Invånare och företag på landsbygden är beredda och villiga att använda elektroniska tjänster. De efterlyser försök i stället för tal och planer. Alla har dock inte de färdigheter som krävs för att kunna utnyttja möjligheterna på lika villkor. Detta visar utredningen Smart Countryside, som behandlar hur tjänsterna på landsbygden kan utvecklas och göras mångsidigare genom digitalisering och försök. Arbetet har gått ut på att kartlägga nuläget, möjligheterna och internationell praxis i fråga om de elektroniska tjänsterna samt användarnas åsikter om tjänsterna.

Digitaliseringen förbättrar tillgängligheten till tjänsterna, minskar kostnaderna och gör processerna smidigare. Digitaliseringen kan ha en stor betydelse för den finländska landsbygden där både de privata och de offentliga tjänsterna förändras snabbt och avstånden till de fysiska serviceställena ökar. Finländarnas ingenjörskunnande och infrastruktur ligger på en hög nivå på många orter och människorna förhåller sig försiktigt men ivrigt till digitaliseringen. Däremot finns det mycket att förbättra vad gäller skapandet av nya tjänster och det kundorienterade förhållningssättet.    

Enligt utredningen finns det brister i fråga om utvecklingsarbetets kontinuitet, utnyttjandet av erfarenheter samt det praktiska tillämpandet. Man bör lyfta fram möjligheterna och nyttan med digitaliseringen tydligare än hittills, öka medborgarnas digitala kunnande samt öka synligheten för de företag och områden som är föregångare. Fungerande datakommunikationsförbindelser samt rådgivning och anvisningar om digital kommunikation förebygger digital utslagning. Försöken med elektroniska tjänster och utbytet av erfarenheterna av dem behövs bl.a. för trafiktjänsterna, social- och hälsovårdstjänsterna och för de nya möjligheterna att arbeta och studera på distans. På landsbygden behöver man särskilt fortsätta med och utveckla sådana försök som gäller rörlighet, social- och hälsovård och distansarbete. Den offentliga sektorn ska stödja digitaliseringen genom att öppna sina databaser och samla in och sprida information och erfarenheter om digitalisering i praktiken.

Utvecklandet av landsbygden har alltid präglats av en stark lokalkännedom. Digitaliseringen kan bidra till att förena de lokala, utvecklande krafterna ytterligare. Den offentliga sektorn har en central roll som skapare av plattformer och tillhandahållare av data, emedan föreningarna och organisationerna utgör kanalen för frivilligarbetet, grannhjälpen och rådgivningen. 

Utredningen har utförts av Aluekehittämisen konsulttitoimisto MDI, Alue- ja kuntatutkimus Spatia vid Östra Finlands universitet samt Vasa universitet och Finlands miljöcentral. Utredningen utfördes inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2016. Utredningen utfördes under ledning av en styrgrupp vid kommunikationsministeriet. 

Ytterligare information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi

Rapporten (på finska)

Policy Brief (på finska)

Webcast-sändning 25.1.2017

Twitter: #smartcountryside

Ytterligare information: Laura Eiro, ordförande för styrgruppen för projektet, KM, laura.eiro(at)lvm.fi, tfn 040 096 9293 och Janne Antikainen, direktör för projektet, MDI, janne.antikainen(at)mdi.fi, tfn 040 7641829