Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Digital transformation ger goda förutsättningar för ökad välfärd

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 19.6.2017 9.36 | Publicerad på svenska 19.6.2017 kl. 11.35
Pressmeddelande 300/2017

Framgång i den digitala brytningen kräver framförhållning, mod och aktiva åtgärder inom den offentliga och privata sektorn. Åtgärderna inriktas genom att man analyserar Finlands styrkor och fastställer den önskade och bäst genomförbara utvecklingen. Åtgärderna förutsätter samarbete, långsiktigt engagemang och konsekvens i samband med genomförandet. Detta konstateras i Digimuutos-projektets slutrapport ”Framgångsfaktorer för den digitala transformationen”.

Digitaliseringen diskuteras ofta som ett fenomen som oförutsett minskar antalet arbetstillfällen utan att man på något sätt kan påverka förändringen. Förändringen har dock pågått redan länge. På många områden innebär förändringen ganska små, stegvisa ändringar i arbetsuppgifterna. Ofta är dessa ändringar i arbetsuppgifterna gynnsamma för arbetstagaren.

Under de kommande åren sker den digitala transformationen allt snabbare och den utvidgas till nya områden. Förändringarna har en kraftig inverkan på de olika sätten att utföra arbete och kompetensbehoven. Med rätt slags åtgärder kan man dra nytta av digitaliseringen och på så sätt höja Finlands konkurrenskraft: olika arbetsuppgifter kan skötas på ett bättre och effektivare sätt genom att man kombinerar såväl maskiners som människors styrkor.

I Digimuutos-projektets rapport presenteras det utifrån en litteraturöversikt olika rekommendationer om åtgärder som bidrar till bättre kontroll över förändringen och hjälper till med att utnyttja digitaliseringen för att uppnå ökad välfärd i Finland. Rekommendationerna har indelats i fyra ämnesområden: 1) Finlands styrkor och målbild, 2) främjande av företagsverksamhet, 3) värnande om jämställdhet och 4) samverkan mellan teknik och människor.

Utbildning och arbetstagarnas kompetens som hörnstenar

Högklassig utbildning och arbetstagarnas goda kunskapsnivå utgör även i fortsättningen hörnstenarna för Finlands välfärd och framgång. I och med att arbetslivets krav förändras i ökande takt bör utbildningen utvecklas allt smidigare och erbjudas allt mångsidigare när det gäller såväl grundutbildning som kompletteringsutbildning och omskolning.

Det bedöms att de nyttor som digitaliseringen medför kommer att fördela sig ojämnt i samhället om det inte vidtas åtgärder som syftar till rättvisa. Därför bör man utreda olika modeller för jämnare fördelning av digitaliseringens nyttor, till exempel genom politiska åtgärder som gäller utbildning, arbetsmarknaden och beskattning. När det gäller förändringar i arbetslivet är det också viktigt att förstå att maskiner och människor har olika roller och uppgifter. På så sätt kan deras styrkor beaktas på bästa möjliga sätt och deras samarbete är till nytta för vårt samhälle.

Inom ramen för projektet utfördes också ett försök i anslutning till arbets- och näringstjänsterna. Försöket syftade till ökad kunskap för att förbättra sysselsättningen, och den metod som utnyttjades följde den intervention som gjorts i Tyskland. Försöket resulterade i synnerhet i kunskap om vilka utmaningar begränsade försökssituationer inom statsförvaltningen medför och hur dessa problem kan lösas. Med tanke på praktisk planering av försöket och förhandlingar om försökets mål visade sig workshoppar mellan sakkunniga vara en fungerande praxis. Dock försvårades försöket av att data behandlades anonymt. Försöket bidrog också till ökad förståelse av vad som ska beaktas när man testar verksamhetsmodeller eller försök som har införts på annat håll.

Digimuutos-projektets slutrapport ”Framgångsfaktorer för den digitala transformationen” har utarbetats inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2016–2017. Projektet genomfördes av Teknologiska forskningscentralen VTT Ab och Demos Helsinki.  Resultaten av den litteraturöversikt som gjordes inom ramen för projektet har publicerats tidigare i en separat rapport, ”Kompetens och sysselsättning i den digitala transformationen”.

Rapporten Framgångsfaktorer för den digitala transformationen (på finska)

Mer information om statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet: tietokayttoon.fi

Ytterligare information:

Anu Seisto, chef för forskargruppen, VTT Ab, tfn 040 547 1609, anu.seisto(at)vtt.fi

Hanna-Maria Urjankangas, överinspektör, ANM, tfn 040 542 1168 hanna-maria.urjankangas(at)tem.fi