Digitala försök inom social- och hälsovårdssektorn – nu har försöken valts ut

Statsrådets kommunikationsavdelning
1.11.2018 10.54 | Publicerad på svenska 1.11.2018 kl. 14.39
Pressmeddelande 510/2018

Genom en utlysning som var öppen 13.9–17.10.2018 efterlyste projektet Försöksfinland vid statsrådets kansli och bolaget Motiva Oy försök som ska stärka de digitala färdigheterna hos personalen inom social- och hälsovårdssektorn. När de digitala färdigheterna stärks frigörs tid för det allra viktigaste – mötet med klienterna och patienterna. Utlysningen genomfördes via plattformen Plats för försök. Sammanlagt kom det in 37 förslag, varav 17 valdes ut för att genomföras, en del av dem med vissa förbehåll.

I de valda försöken behandlas de digitala färdigheterna inom social- och hälsovårdssektorn ur många olika vinklar. Genom försöken vill man bl.a. underlätta delandet av information inom hemvården och introduktionen av ny personal samt förbättra patientsäkerheten vid uppföljningen av läkemedelsbehandling.

I det försök som genomförs av Tammerfors universitet testas kroppsburen robotteknik. I praktiken får vårdarna robotvästar, som hjälper dem t.ex. när de ska lyfta patienter. Det minskar den fysiska belastningen i vårdarbetet. Försöket genomförs inom ramen för forskningsprojektet Robotit ja hyvinvointipalveluiden tulevaisuus (Robotar och framtidens välfärdstjänster, ROSE), som finansieras av rådet för strategisk forskning.

I det försök som genomförs av yrkeshögskolan Metropolia skapas ett spel för den handledning som patienter behöver när de ska förbereda sig för t.ex. diagnostiska undersökningar. I försöket testas om man med hjälp av ett spel kan skingra eventuella känslor av rädsla och ovisshet inför åtgärderna.

Urvalsjuryn, som bestod av sakkunniga inom social- och hälsovårdssektorn, fick en intressant uppgift framför sig. ”Med hjälp av kännedom om vardagen inom branschen fick vi en mångsidig och heltäckande bild av förslagen, och försöken valdes slutligen enhälligt”, säger Johanna Kotipelto, specialsakkunnig vid statsrådets kansli. ”Det fanns också några förslag som innehållsmässigt var utmärkta, men som inte i tillräcklig utsträckning motsvarade temat för utlysningen. Vi försöker se till att de försöken kan genomföras inom andra ramar”, fortsätter Lea Gynther, ledande sakkunnig vid Motiva Oy.

Syftet var att hitta småskaliga försök som kan genomföras med högst 10 000 euro. Utlysningen var öppen för alla, och ansökningar lämnades in av bl.a. flera yrkeshögskolor, läroanstalter, företag, föreningar samt kommuner och samkommuner. Försök efterlystes inom följande temaområden: enhetlig praxis, kundbemötande och personalens kompetens i digitala lösningar samt flexibel inlärning.

För de försök som blev valda ordnas ett kickoff-evenemang den 7 november 2018. Avsikten är att försöken ska genomföras före utgången av februari 2019.
De valda försöken

Ytterligare information: Johanna Kotipelto, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 206, johanna.kotipelto(a)vnk.fi, Lea Gynther, ledande sakkunnig, Motiva Oy, tfn 09 6122 5044, lea.gynther(a)motiva.fi

arbete
digitalisering
försök
hälsa
informationsrelaterat skapande
personal
socialsektorn
välfärd