Bananer blir glass och mäsk återvinns – försök som rör cirkulär ekonomi har valts

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 29.9.2017 13.44 | Publicerad på svenska 3.10.2017 kl. 17.15
Pressmeddelande 438/2017

De försök som ska genomföras med finansiering för försök som rör cirkulär ekonomi har valts. I den första ansökningsomgången inom ramen för plattformen Plats för försök efterlystes småskaliga försök som rör cirkulär ekonomi och särskilt fokuserar på boende, mobilitet och mat. De 21 försök som beviljats finansiering kommer i huvudsak att genomföras under 2017.

Teamet för Försöksfinland vid statsrådets kansli efterlyste i somras försök som rör cirkulär ekonomi och som kan genomföras med ett stöd på 500–5 000 euro. Ansökan var öppen för alla. Det lämnades in sammanlagt 126 förslag till försök. De valda försöken genomförs av bland annat privatpersoner, flera olika företag och föreningar, två yrkeshögskolor samt Villmanstrand och Kervo stad.

I förslagen betonades särskilt idéer som hänför sig till mat. Närmare hälften av de valda försöken strävar efter att minska matsvinnet på olika sätt. Till exempel inom ramen för försöket Banelino förädlas kasserade bananer till gelato. Företaget Idealgrain Oy försöker finna sätt att utnyttja mäsk som uppstår i samband med att man brygger öl. Verksamhetsmodellen för restaurangen Loop, som tillverkar mat av kasserade råvaror i Helsingfors, ska genom försök spridas över hela landet.

I de försök som gäller mobilitet ska i synnerhet samanvändning av bilar testas. Också många sådana försök som inte har ett direkt samband med boende, mobilitet eller mat kommer att genomföras, eftersom de ansågs främja målen för cirkulär ekonomi på något annat sätt. Till exempel yrkeshögskolan Lahden ammattikorkeakoulu syftar genom sitt försök till att underlätta användningen av reparationstjänster och stödja småföretagares verksamhet inom detta område. Företaget Tyylitoimisto Oy vill genom sina försök bidra till hållbar konsumtion av kläder.

Juryn bestod av experter från bland annat Sitra, Helsingfors universitet och olika ministerier.

”Diskussionerna i juryn visade att Finland redan har framstående experter när det gäller cirkulär ekonomi och försök. Det nästa steget är att öka förståelsen och kunnandet på alla håll i Finland, så att olika slags försök – såväl små försök som kräver bara litet tid som mer omfattande forskningsmässiga försök – kan utnyttjas på rätt sätt”, berättar Ira Alanko, projektchef för Försöksfinland vid statsrådets kansli.

Syftet med ansökan var bland annat att hitta nya lösningar och uppmuntra människor att agera på ett nytt sätt. Båda dessa mål har uppnåtts. ”Ansökan har klart lockat nya aktörer till fältet för cirkulär ekonomi. Vi fick ansökningar av många sådana aktörer som inte tidigare har varit verksamma med teman som rör cirkulär ekonomi”, kommenterar specialsakkunnig Johanna Kotipelto vid statsrådets kansli.

Våren 2016 beslutade regeringen att bevilja såddfinansiering på två miljoner euro för att inrätta plattformen Plats för försök och för att finansiera de första försöken som genomförs inom ramen för plattformens verksamhet. Den sammanlagda summan som delades ut i den första ansökningsomgången var 100 000 euro. Största delen av de valda försöken beviljades maximibeloppet på 5 000 euro. Det minsta beviljade beloppet var 2 000 euro. Försöken får utöver pengar också stöd i genomförande och kommunikation. På så sätt kan bästa praxis spridas i hela Finland.

Den första ansökningsomgången var ett försök i sig och syftade till att hitta ett nytt sätt att finansiera småskaliga försök och verktyg för vidareutveckling av den nya plattformen Plats för försök kokeilunpaikka.fi Erfarenheterna av den första ansökningsomgången är till nytta också när följande ansökningsomgångar inleds.

En lista över de valda försöken finns här

Ytterligare information: Ira Alanko, projektchef, statsrådets kansli, tfn 0295 160 028, ira.alanko(at)vnk.fi , Johanna Kotipelto, specialsakkunnig, statsrådets kansli, tfn 0295 160 206, johanna.kotipelto(at)vnk.fi

spetsprojekt