Statsrådets utrednings- och forskningsverksamhet
Utvärderingsrapport: Mera långsiktighet och systematiskt lärande behövs i försöksverksamheten

statsrådets kommunikationsavdelning
Utgivningsdatum 14.1.2019 15.30 | Publicerad på svenska 15.1.2019 kl. 14.35
Pressmeddelande 17/2019

Främjandet av en försökskultur är en av de centrala metoderna i regeringsprogrammet för statsminister Juha Sipiläs regering när det gäller att förnya samhället och verksamhetsmetoderna inom olika områden samt att skapa ny tillväxt. Enligt en utvärderingsrapport som publicerades den 14 januari anses försök vara bra redskap för att utveckla verksamheten och finna nya lösningar. Försök innebär dock också vissa utmaningar. I utvärderingsrapporten rekommenderas att en större grupp aktörer engageras i försöken och att förmedlingen av information från försöken effektiviseras. Dessutom borde försöken genomföras mer systematiskt som stöd för beslutsfattandet.

Försöksverksamhet och försöksutveckling är inga nya fenomen. Försök har genomförts såväl i företag och kommuner som inom medborgarverksamheten. Försök har också behandlats i tidigare regeringsprogram. Statsminister Sipiläs regering har främjat försökskultur på ett sätt som är unikt i världsskala. Finlands miljöcentral, Tammerfors universitet och Innotiimi-ICG har utifrån litteratur, intervjuer, en enkät och workshoppar utvärderat nuläget för försökskulturen och utarbetat rekommendationer för utveckling av försöksverksamheten och försökskulturen i Finland.

I utvärderingsrapporten rekommenderas att praxis inom försöksverksamheten utvecklas så att den ökar de offentliga organisationernas genomslag och förmåga till förnyelse. Det är också skäl att stärka lärandet genom försök genom tydligare samordning av verksamheten. Utöver småskaliga försök bör det också genomföras mer omfattande och långvariga försök. Dessutom är det viktigt att man genomför flera olika försök och att finansieringsmodellerna uppmuntrar till försök. Därtill bör man regelbundet utvärdera utvecklingen av försökskulturen till exempel utifrån de kriterier som utarbetats i utvärderingsprojektet.

Enligt utvärderingen har spetsprojektet Försöksfinland ökat kännedomen om både försök och den nytta som försök medfört. Dessutom har spetsprojektet skapat en positiv inställning till försök och risktagning, ökat toleransen för den osäkerhet som hänger samman med försök samt ökat aktiviteten, intresset och modet att genomföra försök. Inom ramen för projektet har också offentliggjorts exempelfall som sporrar till försök. Enligt utvärderingen kan försökskulturen och det systematiska lärandet genom försök stärkas genom tydlig, sektorsövergripande samordning i programform inom den offentliga förvaltningen.

Erfarenheterna och lärdomarna av försök, spetsprojektet Försöksfinland och strategiska försök har utvärderats inom ramen för projektet KOKSU (Försökskulturen i Finland – lärdomar, betydelse, systematisk verksamhetsmodell och rekommendationer till fortsatta åtgärder). Utvärderingen har gjorts av Finlands miljöcentral, Tammerfors universitet och Innotiimi-ICG inom ramen för genomförandet av statsrådets utrednings- och forskningsplan för 2018.

Rapporten (på finska)

Tidigare publicerad Policy Brief

Ytterligare information: Riina Antikainen, direktör, Finlands miljöcentral, tfn 040 014 8671, fornamn.efternamn(a)ymparisto.fi