Policy brief Sipilän hallituksen strategisista kokeiluista on julkaistu

Julkaisuajankohta 24.4.2019 15.10
Uutinen

Seitsemän suositusta kuudesta kokeilusta sisältää nimensä mukaisesti suosituksia ja oppeja pääministeri Sipilän hallituksen aikana tehtyjen strategisten kokeilujen pohjalta.

Tehtyjä kokeiluja tarkastelemalla voidaan havaita, että kokeiluja voidaan käyttää hyvin monenlaisiin tarkoituksiin ja niitä voidaan toteuttaa monenlaisilla tavoilla. Kokeiluilla voidaan esimerkiksi etsiä uudenlaisia ratkaisuja, levittää tietoa, tutkia valitun toimenpiteen vaikuttavuutta, tai vaikkapa selvittää kentän halukkuutta tiettyjen toimintatapojen käyttöön.

Tarkastelussa on huomattu, että monien kokeilujen osalta on puuttunut systemaattinen suunnitelma oppien ja tulosten hyödyntämiseksi. Jotta mahdollisista tulevista strategisista kokeiluista saataisiin kaikki hyöty irti, selvityksessä suositellaan seuraavia toimenpiteitä:

  • Politiikanteon ja kokeilujen erilaiset aikajänteet on huomioitava aiempaa paremmin kokeilujen suunnittelussa
  • Kokeilujen käynnistysvaiheeseen tarvitaan enemmän tukea, erityisesti tavoitteiden kirkastamiseen sekä kokeiluasetelman laadintaan
  • Valtionhallinnossa tehtäville kokeiluille on luotava systemaattinen tapa arvioida kokeilujen eettisiä aspekteja
  • Ministeriöissä on lisättävä sekä kokeilu- että projektiosaamista
  • Kokeilujen toteuttamiseen, viestimiseen ja jalkauttamiseen on varattava riittävät resurssit
  • Kokeiluista saatavat prosessiopit esimerkiksi lainsäädäntötyöhön liittyen on dokumentoitava tarkasti, jotta niitä voidaan hyödyntää uusien kokeilujen tukena
  • Kokeilujen vaikuttavuuden mittaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä satunnaistettuja vertailukokeita

Selvityksessä myös ehdotetaan, että eduskunnan alaisuudessa voitaisiin jatkossa parlamen-taarisesti valmistella ja toteuttaa yhteiskunnallisesti merkittäviä kokeiluja. Näin voitaisiin varmistaa tärkeiden uudistusten vaatima sitoutuminen ja jatkuvuus. 

Hallituksen strategiset kokeilut

Perustulo

Vastuuministeri: sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila

Toteutus: 2017-2018

Tavoite: Kokeillaan, voidaanko perustulon avulla vähentää tuloköyhyyttä, väliinputoamista, sosiaalietuuksiin ja verotukseen liittyvää byrokratiaa ja kannustaa työntekoon julkistaloudellisesti kestävällä tavalla. Lisätietoa: http://www.kela.fi/perustulokokeilu

Digikuntakokeilu

Vastuuministeri: kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen 

Toteutus: 12/2018 mennessä

Tavoite: Edistää kuntien toimintatapojen sekä palveluiden tuotantotapojen ennakkoluulotonta, kuntalaisten hyvinvointia parantavaa ja tulevaisuussuuntautunutta kehittämistä. Kokeilujen kautta on myös tarkoitus aikaansaada näyttöön perustuvaa säästöä ja/tai hillitä kuntien kustannusten kasvua digitalisaatiota hyödyntämällä. Lisätietoa: http://vm.fi/digikuntakokeilu

Kuntakokeilut

Vastuuministeri: kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen

Toteutus: päättynyt

Tavoite: Kuntien tehtävien ja velvoitteiden vähentäminen. Kuntakokeilujen kokonaisuuteen kuuluvat hyvinvoinnin integroitua toimintamallia koskeva kokeilu, koulutuspalveluja koskeva kokeilu, kuntien toiminnan valvontaa koskeva kokeilu, asumispalveluja koskeva kokeilu, kuntien ja Kansaneläkelaitoksen yhteistyötä koskeva kokeilu ja nuorisotakuuta koskeva kokeilu. Lisätietoa: http://vm.fi/kuntakokeilut

Kielten opiskelu

Vastuuministeri: opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasonen

Tavoite: Lisätään ja monipuolistetaan kieltenopiskelua. Käynnistetään alueellinen kokeilu siitä, että aloitetaan vieraan kielen opiskelu jo ensimmäisellä luokalla ja mahdollistetaan alueellinen kokeilu kielivalikoiman laajentamisesta. Lisätietoa: http://minedu.fi/kielikokeilut

Palvelusetelikokeilu

Vastuuministerit: sosiaali- ja terveysministeri Pirkko Mattila sekä perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko

Toteutus: 2017-2018

Tavoite: Kokeilu tuottaa tietoa sosiaali- ja terveyspalveluiden valinnanvapautta koskevaan valmisteluun. Valinnanvapauslainsäädäntö säädetään osana sote-uudistusta.Tavoitteena on löytää kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukainen, yhdenvertaisen hoitoon ja palveluun pääsyn mahdollistava, asiakkaiden osallistumiseen ja palvelutuotannon kehittämiseen kannustava malli. Lisätietoa: http://stm.fi/palvelusetelikokeilu

Alueelliset työvoima- ja yrityspalvelukokeilut

Vastuuministeri: Oikeus- ja työministeri Jari Lindström

Totetutus: 2017-2018

Tavoite: Hallituksen yhtenä kärkihankkeena on työvoimahallinnon uudistaminen työllistymistä tukevaksi. Vuosina 2017 ja 2018 toteutettavilla alueellisilla kokeiluilla luodaan asiakaslähtöinen ja hallintorajat ylittävä toimintamalli työvoima- ja yrityspalveluille. Kokeiluissa valmistaudutaan vuoteen 2019, jolloin työvoima- ja yrityspalvelujen järjestämisvastuu on maakunnilla. Lisätietoa kokeiluista löytyy täältä.