Kokeileva Suomi -blogi

Temaattisilla kokeilualustoilla vaikuttavampaa kokeilutoimintaa

Marja-Liisa Niinikoski & Tommi Rimpiläinen Julkaisupäivä 1.12.2016 15.29 Blogit

Vantaan Aviapoliksessa havaittiin haaste: uusi Aviapoliksen asema toi ihmiset lähelle työpaikkojaan, mutta ei kuitenkaan aivan kävelyetäisyydelle. Kaivattiin ratkaisuja viimeiselle kilometrille. Kaupunki lähti ratkaisemaan haastetta yhdessä Helsinki Business Hubin kanssa kutsumalla yrityksiä testaamaan ja jatkokehittämään omia ratkaisujaan. Kaupunki rakensi siis Aviapoliksesta kokeilualustan uusien palvelujen pilotointiin.

Pilotoinnit tai kokeilut ovat yleistyneet viime vuosina yhtenä kehittämistoiminnan muotona. Niiden vahvuutena voidaan pitää jonkin yksittäis- tai osaratkaisun nopeaa käyttöönottoa sekä nopeiden käyttökokemusten saamista. Näitä yksittäisratkaisuja kokeilemalla voidaan luoda edellytykset laajempien kokonaisratkaisujen aikaansaamiseksi.

Tosin kokemustemme mukaan irrallisia yksittäisratkaisuja tehokkaampaa kokeilutoimintaa voidaan saada aikaan kokeilemalla ja testaamalla samaan aiheeseen liittyviä ratkaisuja jollakin temaattisella kokeilualustalla.  Kokeilualustalla tarkoitamme fyysistä tai digitaalista alustaa, jolla on selkeä omistajuus ja operaattori, joka määrittelee, mitä ja millä ehdoin jollain alustalla voidaan kokeilla. Tällaisena operaattorina voi toimia esimerkiksi kuntaorganisaatio, valtion virasto tai laitos, yritys tai yritysten muodostama ryhmä.

Kokeilualustat mahdollistavat usean kokeilun saman teeman ympäriltä, mikä puolestaan mahdollistaa suuremman kehitysloikan kuin mitä yksittäisessä kokeilussa voidaan aikaansaada. Olemme testanneet kokeilualustojen merkittävyyttä kokeilujen vauhdittajana älyliikkumisen osalta pääkaupunkiseudulla. Älyliikkumisen alustalla on kokeiltu muun muassa liikenteen reaaliaikaisen tilannekuvan muodostamisen ja viimeisen kilometrin ratkaisuja.

Yhdistämällä samantyyppisiä kokeiluja yhdelle alustalle voidaan vertailla erilaisia ratkaisuja keskenään esimerkiksi niiden toimivuuden, käytettävyyden ja skaalattavuuden perusteella. Samalla alustalla toteutettavat kokeilut mahdollistavat vertailutiedon tuottamisen kokeilujen kesken ja sitä kautta myös nopean oppimisen kokeilijoille. Lisäksi kokeilualustat luovat suurempaa näkyvyyttä kokeiluille, mikä puolestaan houkuttelee käyttäjiä  mukaan kokeiluun. Nämä tekijät taas edesauttavat kokeilujen onnistumista.

Temaattiset kokeilualustat ja niillä toteutettavat erilaisten ratkaisumallien kokeilut voivat esimerkiksi helpottaa julkisen sektorin hankkijoita lisäämään omaan ymmärrystään ennen merkittäviä hankintoja tai investointeja. Näin ollen kokeilut voivat olla osa julkisen sektorin innovatiivista hankintaprosessia.

Kokemustemme perusteella olemme määritelleet hyvän ja toimivan kokeilualustan tunnusmerkkejä. Ensinnäkin tällainen alusta tulisi toteuttaa siten, että  kokeilijoiden on helppo  toteuttaa kokeilunsa siellä. Toiseksi hyvän alustan tunnusmerkkinä voidaan pitää sen ketteryyttä kokeilun aikaisten nopeiden muutosten tekemiseen. Kolmanneksi hyvä kokeilualusta tuottaa tietoa kokeiltavan ratkaisun skaalattavuudesta sekä hyödynnettävyydestä muissa käyttöympäristöissä.

Aikaisempaa vaikuttavamman kokeilutoiminnan aikaansaamiseksi suosittelemme, että niin kunnat, valtio kuin yrityksetkin hyödyntäisivät kokeilualustojen luomia mahdollisuuksia yksittäisten pilottien sijaan. Haastammekin eri toimijat tuottamaan tietoa ideoiden, kokeilujen ja kokeilurahoituksen lisäksi kokeilualoista, joiden avulla kokeilukulttuuri voidaan viedä uudelle tasolle.

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.