Kokeileva Suomi -blogi

Oppiva Suomi vauhdittaa Opetushallituksessa koulutuksen alueen kokeilutoimintaa

Mikael Seppälä Julkaisupäivä 27.6.2017 10.37 Blogit

Opetushallituksessa on aloittanut toukokuussa viiden hengen Oppiva Suomi -tiimi, joka pyrkii edistämään kokeilutoimintaa koulutuksen alueella. Alalla on jo entuudestaan paljon innostavaa kokeilu- ja innovaatiotoimintaa, jonka myötä tiimin haasteeksi on noussut lisäarvon tuottaminen, jota kansallinen toimija voisi tarjota lisää. Kenties Opetushallituksen kokeilutoiminta voisi tukea samaan aikaan suuria ja vaikeasti ratkaistavissa olevia, mutta ruohonjuuritasolta ja arjen ongelmista kumpuavia ilmiöitä?

Kokeilutoiminta on monien huulilla, mutta mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Siinä missä tiede usein tutkii mennyttä ja pyrkii hahmottamaan asioiden välisiä yhteyksiä tai ilmiöiden lainalaisuuksia, kokelutoiminta on parhaimmillaan silloin, kun halutaan tehdä jotain uutta tai sovittaa jotain erilaiseen kontekstiin. Tieteellisten menetelmien rinnalle tarvitsemme siis tapoja kokeilla joko uusia tai toisaalla vakiintuneita ratkaisuja sekä arvioida niiden soveltuvuutta kyseiseen tapaukseen.

Kokeilutoiminta pyrkii vastaamaan juuri tähän. Kokeilutoiminnalle voi asettaa monenlaisia tavoitteita, mutta sen ytimessä on vaikuttava uudistuminen sen rinnalla, että ideoidaan uusia kivoja juttuja, joita haluttaisiin kokeilla. Kokeiluissa yhdistyvät uusien ideoiden kehittely, niiden toteuttaminen ja jatkuva yhteistoiminnallinen oppiminen.

Kokeilutoiminnan nousun taustalla on muuttuva maailmankuva. Staattisessa maailmankuvassa voidaan luottaa lainalaisuuksiin ja siihen, että asiat säilyvät ennallaan tai muuttuvat hitaasti. Dynaamisessa maailmankuvassa sen sijaan muutos onkin ainoa pysyvä asia, ja siinä keskiöön nousee sekä muutosten edistäminen että niihin mukautuminen.

Kokeileva Suomi -tiimi oli Opetushallituksessa kertomassa toiminnastaan 19.5.2017. Tilaisuudessa Ira Alanko eritteli tilaisuudessa kolme erilaista kokeilutyyppiä: nopeat kokeilut, suunnitelmalliset kokeilut ja tutkimukselliset kokeilut.  

Nopeissa kokeiluissa siirrytään ajatuksesta tekemiseen ja tulosten arviointiin nopeasti. Nopean kokeilun voi tehdä kuka vain omassa ympäristössään. Esimerkiksi eräässä suomalaisessa koulussa oli pohdittu tapaa ottaa syrjäytymisvaarassa olevia oppilaita paremmin mukaan yhteiseen tekemiseen. Koulussa oli huomattu, että kyseessä olevat oppilaat olivat taiteellisesti lahjakkaita, ja koulu päätti tarjota heille puitteet tehdä oma-aloitteisesti maalaus koulun seinälle. Projektin toteuttaminen auttoi oppilaita kiinnittymään omaan oppimisympäristöönsä paremmin hyödyntämällä omia vahvuuksiaan.

Suunnitelmallisissa kokeiluissa kehittäminen ei käynnisty ratkaisuideasta, vaan sitä pohjustetaan ongelman hahmottamiseen tähtäävällä työllä. Palvelumuotoilu ja muut toimintatavat, joissa tiedonkeruu on osa kehittämistyötä, ovat esimerkkejä tästä. Osaava Verme -ohjelmassa on kehitetty koulujen ja yliopistojen yhteistyönä vertaismentorointimenetelmiä, joiden avulla edistetään kouluympäristöön soveltuvaa täydennyskoulutusta.

Tutkimukselliset kokeilut hyödyntävät tieteellistä otetta kokeilun tuloksellisuuden ja sen yleistettävyyden arviointiin. Englannin valtion osittain omistama Behavioral Insights Team hyödyntää käyttäytymistieteellisiä menetelmiä kokeilujen arviointiin niin, että yhteiskuntaa koskevan kehittämisen perusteena voidaan hyödyntää tieteellisesti validoituja toimia. Koulutuksen saralla Behavioral Insights Team on kokeillut esimerkiksi toisen asteen tutkintoaan täydentävien opiskelijoiden läsnäolon parantamiseksi

Tiimi lähetti vertaistutorille tekstiviestin, jossa kehotettiin kysymään kokeilun kohteena olleilta opiskelijoilta opintoihin liittyviä kysymyksiä. Satunnaistetussa 750 opiskelijan koeasetelmassa selvisi, että oppilaiden, jotka saivat tekstiviestien avulla edistettyä vertaistutorointia, läsnäolo kasvoi 11 %.  

Opetushallitus tavoittaa verkostojensa avulla ison osan Suomen oppilaitoksista ja kumppanuus  suunnitelmallisten kokeilujen toteuttamiseksi näiden sekä muiden soveltuvien toimijoiden kanssa tulee olemaan keskeinen osa Oppiva Suomi -tiimin työtä.

Oppiva Suomi kutsuu tekemään yhteiskunnallisesti merkityksellisiä kokeiluja, joissa tulevaisuuden oppimista ja opettamista luodaan yhdessä. Tavoitteenamme on luoda kestäviä toimintatapoja uudistuvalle oppimiselle.

 

Lisätietoja:

WWW: http://oph.fi/oppivasuomi

Twitter: https://twitter.com/oppivasuomi

Yksikön päällikkö Anneli Rautiainen, +358 29 533 1264, [email protected]

 

 

 

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.