Kokeileva Suomi -blogi

Miten opiskellaan tulevaisuuden osaajiksi terveydenhoitajakoulutuksessa?

Merja Männistö Julkaisupäivä 21.2.2018 10.27 Blogit

Tiimiopettajuus ja teknologiatuettu yhteisöllinen oppiminen Oulun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutuksen kehittämisessä

Terveydenhoitotyössä ratkaistavat ongelmat ovat monimutkaisia, mikä edellyttää hoitajilta kykyä yhdistää tietoa, jakaa asiantuntijuutta ja taitoa toimia moniammatillisissa tiimeissä. Näitä yhteisöllisen oppimisen valmiuksia tulee kehittää jo koulutuksen aikana. Yhteisöllisellä oppimisella tarkoitetaan opiskelijoiden välisessä vuorovaikutuksessa tapahtuvaa koordinoitua toimintaa, jossa tiedonrakentelun kautta pyritään saavuttamaan jaettu käsitys opittavana olevasta asiasta. Yhteisölliseen oppimiseen pohjautuvat kokeilut ja koulutuksen kehittäminen ovat hyvin ajankohtaisia ammattikorkeakoulujen arjessa opetuksen digitalisoitumisen myötä.

Pedagogiset ratkaisut ohjaavat opiskelijat ottamaan vastuun tiedon rakentamisesta, mikä vaatii opiskelijoilta motivoitumista ja sitoutumista. Opiskelijoiden tulee kyetä käyttämään tietoa luovasti ja tulkiten. Näin ymmärrys asiaa kohtaan syvenee jatkuvasti. Oppimisen ei tulisi tähdätä yksittäiseen erityistietoon, vaan keskeistä on ymmärtää opittavaa asiaa ilmiönä.

Teknologia tueksi

Teknologiatuettu yhteisöllinen pedagogiikka tuo mukanaan teknologian mahdollisuudet edistää yhdessä oppimista ja yhteisöllistä vuorovaikutusta. Tällaisissa oppimisympäristöissä opettajan rooli korostuu erityisesti ohjauksen kokonaisvaltaisessa toteuttamisessa sekä sopivien ja tehokkaiden pedagogisten ratkaisujen löytämisessä ja oikea-aikaisuudessa.

Teknologiatuettua yhteisöllistä pedagogiikkaa tulee erityisesti hyödyntää monimuotokoulutuksessa. Oulun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajakoulutus on toteutettu monimuotoisesti vuodesta 2015 lähtien. Opetus on jaksotettu lähi- ja etäjaksoihin sekä hoitotyön harjoitteluihin. Monimuotoistamisen keskeisin tavoite on ollut sulauttaa lähi- ja verkko-opetusta pedagogisesti mielekkäällä tavalla, joka mahdollistaa samalla opiskelun ja työn yhteensovittamisen. Mielekkyyttä on lisätty integroimalla opintojaksoja ja oppimistehtäviä laajemmiksi osaamiskokonaisuuksiksi.

Tiimiopettajuus vastaa tulevaisuuden haasteisiin

Uusinpana kokeiluna koulutuksen kehittämisessä on tiimiopettajuuden muukaan ottaminen eri opintojaksoille. Tavoitteena on kehittää terveydenhoitajien koulutusohjelmaa huomioiden tulevaisuuden osaamistarpeet entistä paremmin. Tiimiopettajuus tarkoittaa tässä yhteydessä opintojaksojen opettajien yhteissuunnittelua, -opettamista ja –arviointia. Siihen kuuluu myös jatkuva kollegiaalinen vuoropuhelu.

Kokeilut ja kehittäminen tähtäävät sekä opetuksen laadun että opiskelijoiden oppimistulosten paranemiseen. Kokeilussa mukana olevat opintojaksot sisältävät sekä luento-opetusta että verkko-opiskelua. Tutkimuksia, artikkeleita, videomateriaalia sekä luentoja yhdistelemällä opiskelijat valmistelevat erilaisia tehtäviä, joista keskustellaan yhteisesti verkossa. Lisäksi opetuksen tukena käytetään simulaatioita, mikä lisää ammatillisen osaamisen kehittymistä ja varmistumista harjoittelemalla käytännön taitoja autenttisissa oppimisympäristöissä. Simulaatioympäristö mahdollistaa turvallisen oppimisen, kehittää yhteistyötaitoja ja ongelmanratkaisukykyä.

Opetusta kehitetään kokeillen

Kokeilu on suunniteltu niin, että teknologiatuettu opetus toteutuu laaja-alaisesti koko opiskelun ajan; opetuksessa käytetään opettajien hallitsemia sovelluksia ja oppimisympäristöjä monipuolisesti. Uutta teknologiaa otetaan mukaan jatkuvasti opiskelijan oppimista mielekkäästi tukevalla tavalla. Oppimisen tueksi opiskelijat toimivat koko opintojen ajan study group -ryhmissä. Fyysinen ja sosiaalinen ympäristö muovaa opiskelijan ajattelua, käyttäytymistä, oppimista, vuorovaikutusta ja toimintoja koko opiskelun ajan tavoitteellisesti kohti päämäärää.

Opiskelijapalautteiden mukaan teknologiatuettu yhteisöllinen oppiminen ja tiimiopettajuus kokeiluopintojakson aikana edisti oppimista, lisäsi motivaatiota ja uuden asian ymmärrystä. Lisäksi se vahvisti sosiaalisia valmiuksia, päätöksentekotaitoja sekä itsensä johtamista. Toisaalta se edellytti opiskelijalta huolellista perehtymistä opiskeltavaan aihealueeseen, tarkkaa aikataulutusta ja suunnittelua sekä rohkeutta tuoda esille omia ajatuksia ja mielipiteitä. Kokonaisuudessaan terveydenhoitajakoulutuksen kehittäminen tiimiopettajuuteen käyttäen teknologiatuettua yhteisöllisen oppimisen pedagogiikka on mielekästä ja kokeilujen perusteella suunta on oikea vastamaan myös terveydenhoitotyön tulevaisuuden osaamistarpeita.

Lisää kommentteja

Syötä kommenttisi tähän.

Kokeileva Suomi -blogissa julkaistaan kokeiluihin ja kokeilukulttuuriin liittyviä kirjoituksia. Tekstit toimitetaan ja hyväksytään ennen julkaisua. Jos haluat ehdottaa omaa kirjoitustasi Kokeileva Suomi -blogiin, ota yhteyttä: kokeilut(at)vnk.fi.