Tervetuloa mukaan rakentamaan jaettua ymmärrystä kokeilujen arvioinnista!

1.3.2018 16.39
Uutinen
Tervetuloa mukaan rakentamaan jaettua ymmärrystä kokeilujen arvioinnista!

Kokeileva kehittäminen ja kokeilukulttuurin edistäminen on ollut viime vuosina huomion kohteena, osaltaan koska nykyinen hallitus on sitoutunut kokeilukulttuurin edistämiseen osana omaa strategista hallitusohjelmaansa ja sen kärkihankkeita. Ilmoittaudu alustajaksi seuraaville arviointiaamukahveille!

 Kokeilujen käsitteen, menetelmien ja edellyttämän osaamisen, samoin kuin sen mahdollistamien systeemisten muutosten edellyttämä jaettu ymmärrys, osaamisen vahvistaminen ja toiminnan ohjaus on tullut osaksi hallinnon kehittämisen ydintä. Kokeilukulttuurin ytimeksi on määritelty uusien asioiden vieminen mahdollisimman nopeasti niiden aitoon toimintaympäristöön ja kokeiluilla nopeampi siirtyminen suunnittelusta toimintaan. Kokeilut on määritelty oppimisen välineeksi, tavaksi saada tietoa toimenpiteiden tai muutosten hyödyllisyydestä ja vaikutuksista ennen niiden laajempaa käyttöönottoa.1

Kokeilevalla kehittämisellä ja kokeiluilla hallinnollisena innovaationa on sanottu olevan lukuisia rooleja ja funktioita. Kokeilemalla mm. testataan sitä mikä toimii (esim. ennen kuin jokin poliittinen tai hallinnollinen muutos ja tätä koskeva päätös toimeenpannaan, toimenpidettä testataan rajatummalla kohde joukolla), sillä edistetään konseptikehitystä ja kollektiivista oppimista ja toimintakäytäntöjen ja –kulttuurin muutosta, laajennetaan toimenpiteen vaikuttavuutta ja vaikutusaluetta sekä edistetään systeemisiä muutoksia.2

Kokeilujen arviointi ja kokeilukulttuurin ja arviointikulttuurin suhde on ollut vielä varsin vähän huomion kohteena3 ja aihepiiriin liittyvää dialogia ja käytäntöjä ollaan vasta luomassa4. Osana tätä jaetun ymmärryksen luomista ja osaamisen vahvistamista valtionhallinnon epävirallinen arviointiverkosto ja Suomen Arviointiyhdistys kutsuvat sinut kehittämään kokeilujen arviointiin liittyvää osaamista ja ymmärrystä vuoden 2018 aikana.

Kutsumme sinut mukaan! Järjestämme aamukahvien sarjan, jossa kokoamme yhteen alan asiantuntijoita ja aihepirin kehittämisestä innostuneita tekijöitä, jotka haluavat jakaa omaa osaamistaan ja näkemyksiään arviointiyhteisön kanssa.  Ensimmäisillä aamukahveilla kokeiluista, niiden tyypeistä ja tehtävistä osana hallinnon uudistamisen työkalupakkia alustavat Senja Laakso ja Annukka Berg, toisessa keskustellaan kokeiluista palvelujen uudistamisen välineenä Eveliina Saaren ja Kirsi Hyytisen alustuksen pohjalta ja seuraaville aamukahveille kutsumme alustajaksi sinut. Tee ehdotus alustuksesi aiheesta, mistä lähtökohdistaja millä menetelmillä kokeilujen arviointia kehitetään.  Tavoitteena on alustuksen pohjalta kirjoitettava artikkeli tai blogi, jolle tarjoamme yhdessä Kokeileva Suomi-toiminnon, Suomen Arviointiyhdistyksen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa sopivan julkaisukanavan. Alustajana toivomme sinulta lyhyen (max. Yksi A4) kuvauksen siitä, miten lähestyt kokeiluja ja niiden arviointia, millaisia käytännön esimerkkejä käsittelet ja millä menetelmillä aihetta lähestyt.

Lähetä ehdotuksesi 30.3. mennessä tänne:  https://link.webropolsurveys.com/S/B66B24CDEED4808D.

Aamukahvipuheenvuoron ja sen pohjalta kirjoitettavan artikkelin tai blogin pääpointtien hahmottelemiseksi toivomme sinun vastaavan seuraaviin suuntaa-antaviin kysymyksiin:

  • Mitä kokeilujen arviointi -esimerkkiä haluaisit esitellä? (Mainitse lyhyesti mahdolliset lisätiedon lähteet)
  • Miten olet työssäsi määritellyt käsitteen ”kokeilu”?
  • Onko jokin teoriasuuntaus tai käsitteellistys, joka sinusta on erityisen hyödyllinen kokeilujen ymmärtämiseksi?
  • Entä jokin kirjallisuuslähde (omasi tai muiden kirjoittama)
  • Millaista arviointia (menetelmät, työvaiheet, aineistot, näkökulmat) kokeilut mielestäsi edellyttävät?
  • Millaisia arviointiin liittyviä ongelmia ja ratkaisuja lähestymistapasi ja omat kokemuksesi valaisevat?
  • Miten kokeilujen arviointia tulisi kehittää edelleen?
  • Muita kommentteja / näkemyksiä

Tilaisuudet järjestetään Helsingin keskustassa, useimmiten valtionhallinnon yhteisessä työtilassa Valtimossa (Kirkkokatu 14), pääosin klo 8.30-10.00. Pyrimme saamaan paikalle alustajan aihetta ja sen rikastamista parhaiten palvelevia tahoja keskustelemaan ja kommentoimaan. Tilaisuuksiin kutsumme arvioinnin ja kokeilujen osaajia eri puolilta ja matkan varrella arvioimme myös sitä, onko aiheesta hyvä järjestää erillinen seminaari vuoden 2018 loppupuolella. Tuloksena keskustelusarjasta syntyy lyhyt muistio kokeilujen arvioinnin tilasta ja tarpeista. Tätä käytämme myös valmistellessamme ehdotusta siitä, miten arviointia ja sen käytäntöjä osana hyvää hallintoa ja päätöksentekoa sekä tiedolla johtamista tulisi ylipäänsä kehittää.

Ensimmäinen tilaisuus järjestettiin 1.3. klo 8.30-10.00 Valtiovarainministeriön PAJA-kokoustilassa (Mariankatu 9) ja alustajina tilaisuudessa olivat Helsingin yliopiston tutkija Senja Laakso ja SYKE:n erikoistutkija Annukka Berg.

2. aamukahvitilaisuus järjestetään 12.4. valtioneuvoston yhteisessä työtilassa Valtimossa (Kirkkokatu 14) ja siellä alustajina ovat TTL:n vanhempi tutkija Eveliina Saari ja VTT:n erikoistutkija Kirsi Hyytinen, jotka kertovat KUMOUS-hankkeensa toimintamalleista ja työkaluista liittyen kokeiluihin ja niiden arviointiin palvelutaloudessa.      

Ajankohdat seuraaville keskustelutilaisuuksille on jo varattu: 17.5. klo 8.30-10, 31.5. klo 8.30-10 ja 7.6. klo 8.30-10 - haluaisitko sinä olla seuraava alustajamme? Voit jakaa ehdotuksesi valmisteluryhmän kanssa em. linkin kautta  – tarjoamme sinulle yhteisön ja alustan tulla jakamaan kokemuksiasi ja keskustelemaan aktiivisen kokeilu- ja arviointiyhteisön kanssa!


[1] Design for Government, Demos Helsinki & Avanto Helsinki, 2015. Ks. Myös Annukka Berg, kaisa Lähteenmäki-Smith & Ira Alanko (2017): ”Kokeilukulttuuri on suomalainen hallinnollinen innovaatio”, Yhteiskuntapolitiikka, https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/134789/YP1703_Bergym.pdf?sequence=2.

[2] Senja Laakso, Annukka Berg & Mikko Annala (2017):  “Dynamics of experimental governance: A meta-study of functions and uses of climate governance experiments”, Journal of Cleaner Production 169 (2017), p.8-16.

[3] Jari Stenvall: Kokeilut rubikin kuutioina? Kokeilujen ja kokeilukulttuurin arviointi ja merkitys julkishallinnossa. Acta nro 269. Tampereen yliopisto ja Suomen Kuntaliitto. Helsinki 2017.

[4] Ks. esim. Eveliina Saari, Kirsi Hyytinen, Mervi Hasu, Mirva Hyypiä, Pirjo Korvela, Sari Käpykangas, Johanna Leväsluoto, Helinä Melkas, Anne Nordlund, Satu Pekkarinen & Marja Toivonen (2017): Kokeilut käytäntöön –työkirja, https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2017/12/kokeilut-kaytantoon-tyokirja.pdfhttps://www.ttl.fi/tutkimushanke/palvelutalouden-vallankumous-ihminen-digitalisaation-keskiossa-kumous/.

arviointi
kokeilut