FI SV

Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminta
Ympäristölupamenettelyn laatua voidaan parantaa uudistamalla hallinnon prosesseja

Valtioneuvoston viestintäosasto 19.6.2017 14.00
Tiedote 304/2017
Ympäristölupamenettelyn laatua voidaan parantaa uudistamalla hallinnon prosesseja

Selvitys ympäristölupamenettelyjen sujuvoittamista on valmistunut. Selvityksessä tutkittiin mitkä tekijät vaikuttavat lupamenettelyn kestoon ja laatuun. Lisäksi se esittää suosituksia lupamenettelyn ja lupapäätösten laadun parantamiseksi sekä lupamenettelyn nopeuttamiseksi digitaalisesti.

Selvityksessä kokeiltiin kahdessa aluehallintovirastossa uudenlaista ympäristölupamenettelyä vireillä olleiden todellisten pilottilupahankkeiden avulla.  Kokeilun toimenpiteisiin kuuluivat luvanhakijan tehostettu neuvonta, viranomaisen ja toiminnanharjoittajan välisen yhteydenpidon lisääminen, lausuntopyyntöjen pyytämisen eriyttäminen kuulemismenettelystä, lupapäätösluonnoksen laatiminen aiemmassa vaiheessa ja sen liittäminen kuulemisasiakirjoihin.

Luvanhakijat, valvontaviranomaiset ja asianosaiset pitivät muutettua käsittelyjärjestystä pääosin sujuvampana sekä laatua parantavana. Sen sijaan lupia käsittelevät virkamiehet arvioivat, ettei muutettu käsittelyjärjestys merkittävästi sujuvoittaisi lupamenettelyä. Alustavasti voidaan arvioida, että lupahakemusten ja –menettelyn laadun parantuminen ja lupamääräysluonnoksista kuuleminen saattavat vähentää muutoksenhakuja. Vireille tuloa edeltävää viranomaistapaamista voidaan pitää selvityksen mukaan hyödyllisenä, jos se on laajapohjainen ja siinä keskitytään viranomaisen harkintaa edellyttävään neuvontaan.

Puutteellisista hakemuksista pyritään eroon

Selvityksessä esitetään, että ympäristönsuojelulaissa voitaisiin täsmentää hallintolain mukaista vireille tulokynnystä siten, että erityisesti uutta toimintaa koskevan lupahakemuksen sisältö- ja asiantuntijuusvaatimuksia sovellettaisiin täsmällisemmin. Näin viranomaisille tulisi aiempaa vähemmän puutteellisia hakemuksia.

Ajantasainen ja riittävä tieto kaikilla osapuolilla parantaa lupamenettelyn laatua. Viranomaislausunnot olisi hyvä antaa tiedoksi hakijalle ennen lupaluonnoksen laatimista ja samoin lupaluonnos tiedoksi valvoville viranomaisille. Muu kuin harkintaa edellyttävä neuvonta tulisi automatisoida. Digitaaliseen hakemukseen tulisi yhdistää hakemuksen täyttöä koskeva ohjeistus.

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittamiseksi pilotoidut menettelyt eivät vaadi toteutuakseen säädösmuutoksia, joskin niiden kehittämistä ja käyttöönottoa voidaan tukea säädöksillä. Selvityksessä tuotiin sen sijaan esiin tarve virastoissa olevien käytäntöjen yhtenäistämiseen ohjeistuksilla.

Selvitys on toteutettu osana valtioneuvoston vuoden 2016 selvitys- ja tutkimussuunnitelman toimeenpanoa ja sen on laatinut tutkimuskonsortio, jossa olivat mukana Ramboll Finland Oy, Suomen ympäristökeskus ja Enlawin Oy. Selvityksen tuloksia käytetään hyväksi erityisesti valtion ympäristölupamenettelyä koskevan lainsäädännön ja käytännön kehittämiseksi. 

Ympäristölupamenettelyn sujuvoittaminen -selvitys

Kohti sujuvampaa ympäristölupamenettelyä - Policy Brief

Lisätietoja valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnasta tietokayttoon.fi

Lisätietoja: Selvityksen tekijät: Tomi Rinne, p. 040 706 2070, tomi.rinne (at) ramboll.fi, Kimmo Silvo, kimmo.silvo (at) ymparisto.fi, Ari Ekroos, ari.ekroos(at)aalto.fi

Hankkeen ohjausryhmän puheenjohtaja, hallitusneuvos Oili Rahnasto, ympäristöministeriö, p. 0295 250 244, oili.rahnasto(at)ym.fi

hallinto
julkaisut
kirjalliset teokset
kokeilut
lainsäädäntö
muut järjestelmät
tutkimus
tutkimustoiminta
tutkimustoiminta
ympäristö
ympäristöluvat