Policy brief Sipilän hallituksen strategisista kokeiluista on julkaistu

24.4.2019 15.10
Uutinen

Seitsemän suositusta kuudesta kokeilusta sisältää nimensä mukaisesti suosituksia ja oppeja pääministeri Sipilän hallituksen aikana tehtyjen strategisten kokeilujen pohjalta.

Tehtyjä kokeiluja tarkastelemalla voidaan havaita, että kokeiluja voidaan käyttää hyvin monenlaisiin tarkoituksiin ja niitä voidaan toteuttaa monenlaisilla tavoilla. Kokeiluilla voidaan esimerkiksi etsiä uudenlaisia ratkaisuja, levittää tietoa, tutkia valitun toimenpiteen vaikuttavuutta, tai vaikkapa selvittää kentän halukkuutta tiettyjen toimintatapojen käyttöön.

Tarkastelussa on huomattu, että monien kokeilujen osalta on puuttunut systemaattinen suunnitelma oppien ja tulosten hyödyntämiseksi. Jotta mahdollisista tulevista strategisista kokeiluista saataisiin kaikki hyöty irti, selvityksessä suositellaan seuraavia toimenpiteitä:

  • Politiikanteon ja kokeilujen erilaiset aikajänteet on huomioitava aiempaa paremmin kokeilujen suunnittelussa
  • Kokeilujen käynnistysvaiheeseen tarvitaan enemmän tukea, erityisesti tavoitteiden kirkastamiseen sekä kokeiluasetelman laadintaan
  • Valtionhallinnossa tehtäville kokeiluille on luotava systemaattinen tapa arvioida kokeilujen eettisiä aspekteja
  • Ministeriöissä on lisättävä sekä kokeilu- että projektiosaamista
  • Kokeilujen toteuttamiseen, viestimiseen ja jalkauttamiseen on varattava riittävät resurssit
  • Kokeiluista saatavat prosessiopit esimerkiksi lainsäädäntötyöhön liittyen on dokumentoitava tarkasti, jotta niitä voidaan hyödyntää uusien kokeilujen tukena
  • Kokeilujen vaikuttavuuden mittaamiseen on kiinnitettävä erityistä huomiota ja mahdollisuuksien mukaan hyödynnettävä satunnaistettuja vertailukokeita

Selvityksessä myös ehdotetaan, että eduskunnan alaisuudessa voitaisiin jatkossa parlamen-taarisesti valmistella ja toteuttaa yhteiskunnallisesti merkittäviä kokeiluja. Näin voitaisiin varmistaa tärkeiden uudistusten vaatima sitoutuminen ja jatkuvuus. 

kokeilut